تحقیقات مرتع و بیابان ایران, دوره (15), شماره (2), سال (2008-9) , صفحات (215-226)

عنوان : ( بررسی جوانه زنی بذر 10 گونه گیاه مرتعی و بیابانی )

نویسندگان: محمد فرزام , مهدیه توکلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظر به اهمیت روز افزون بهره برداریهای چندگانه از منابع طبیعی، در این تحقیق روشهای بهبود درصد جوانه زنی 10 گونه گیاه مرتعی و بیابانی، دارای ارزش زینتی و یا دارویی، مورد توجه قرار گرفت. 9 تیمار جوانه زنی در قالب طرح کاملا تصادفی بر بذرهای هر یک از گونه ها اعمال، و سپس جوانه زنی آنها در داخل انکوباتور و دمای 22 درجه سانتی گراد بررسی شد. از بین تیمارهای اعمال شده هورمون جیبرلیک اسید بدلیل داشتن تاثیر معنی دار بر جوانه زنی 5 گونه بیشترین تاثیرگذاری را داشت؛ تیمارهای سرمادهی، نیترات پتاسیم و گرمادهی با تاثیر گذاری بر 3 گونه، تیمار خراشدهی با اسید بر 2 و خیساندن در آب بر 1 گونه در ردیفهای بعدی قرار گرفتند. تیمار پروپیلن گلیکول و شنهای مرطوب کمترین تاثیر را بر جوانه زنی گونه های تحت مطالعه داشته و یا سبب کاهش جوانه زنی شدند. تیمارهای آزمایشی سبب افزایش قابل قبول درصد جوانه زنی در گونه های سنبله ای ارغوانی، پرند، کور و شب بوی بیابانی شدند؛ از اینرو نتایج می توانند به راهکاری جهت شکستن خواب این گونه ها بکار رود. گونه های کاروانکش، اسکمبیل هفت بندی، اسکمبیل شندوست، وسمه تالشی، شقایق لوب تیز و زنبق صحرایی عکس العمل ضعیفی به تیمارهای اعمال شده داشتند، بنابراین نتایج آنها برای انجام پژوهشهای آینده قابل استفاده بوده ولی ممکن است جنبه کاربردی نداشته باشد. از دیگر نتایج قابل توجه این آزمایش وجود ارتباط منطقی بین تیمار موفق جوانه زنی، فنولوژی و شرایط رویشگاهی برخی گونه های تحت مطالعه بود.

کلمات کلیدی

, جوانه زنی, گیاهان مرتعی, خواب بذر, یزد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009936,
author = {فرزام, محمد and مهدیه توکلی},
title = {بررسی جوانه زنی بذر 10 گونه گیاه مرتعی و بیابانی},
journal = {تحقیقات مرتع و بیابان ایران},
year = {2008},
volume = {15},
number = {2},
month = {September},
issn = {1735-0875},
pages = {215--226},
numpages = {11},
keywords = {جوانه زنی، گیاهان مرتعی، خواب بذر، یزد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی جوانه زنی بذر 10 گونه گیاه مرتعی و بیابانی
%A فرزام, محمد
%A مهدیه توکلی
%J تحقیقات مرتع و بیابان ایران
%@ 1735-0875
%D 2008

[Download]