اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک , 2007-02-20

عنوان : ( فرایند تبیین و تدوین بیانیه رسالت سازمان (مورد مطالعه: آستان قدس رضوی) )

نویسندگان: سعید مرتضوی , حبیب اله دعائی , موسی شربتدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله حاضر با هدف تدوین بیانیه رسالت آستان قدس رضوی، حاصل یک مطالعه پژوهشی با صرف مدت ده ماه و با کار کارشناسی بیش از 2000 نفر ساعت است. در این مطالعه، اقدام پژوهی و مشاوره فرآیندی توامـاً به عنوان روش پژوهش انتخاب گردیده اند و جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختار یافـته، داده های ثانـویه و جلسات گروهی استفاده شـد. نتیجه حاصـل از طبقه بندی و تحلیل داده ها، در قالب عناصر تشکیل دهنده یک بیانیه رسالت، مقوله بندی شد و با بازنگری بیانیه رسالت موجود و ارزشهای محوری آستان قدس رضوی به تدوین و تصویب بیانیه رسالت به عنوان یک سند سازمانی منجر گردید.

کلمات کلیدی

, بیانیه رسالت, چشم انداز, ارزشهای محوری, آستان قدس رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009944,
author = {مرتضوی, سعید and دعائی, حبیب اله and موسی شربتدار},
title = {فرایند تبیین و تدوین بیانیه رسالت سازمان (مورد مطالعه: آستان قدس رضوی)},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بیانیه رسالت، چشم انداز، ارزشهای محوری، آستان قدس رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فرایند تبیین و تدوین بیانیه رسالت سازمان (مورد مطالعه: آستان قدس رضوی)
%A مرتضوی, سعید
%A دعائی, حبیب اله
%A موسی شربتدار
%J اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
%D 2007

[Download]