حفاظت گیاهان, دوره (23), شماره (1), سال (2009-9) , صفحات (34-40)

عنوان : ( بررسی آستانه تحمل میسلیوم قارچ خوراکی Agaricus bisporus نسبت به Cr )

نویسندگان: هیلدا بشارت , محمود ذکائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی آستانه تحمل میسلیوم قارچ خوراکی Agaricus bisporus نسبت به Cr

کلمات کلیدی

, حد آستانه, کروم, Agaricus bisporus
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009955,
author = {بشارت, هیلدا and ذکائی, محمود},
title = {بررسی آستانه تحمل میسلیوم قارچ خوراکی Agaricus bisporus نسبت به Cr},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2009},
volume = {23},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-4749},
pages = {34--40},
numpages = {6},
keywords = {حد آستانه-کروم-Agaricus bisporus},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آستانه تحمل میسلیوم قارچ خوراکی Agaricus bisporus نسبت به Cr
%A بشارت, هیلدا
%A ذکائی, محمود
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2009

[Download]