دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2005-07-29

عنوان : ( مطالعه اکولوژی و بیولوژی جمعیت زاغی ( Pica pica) در شمال ایران )

نویسندگان: حسین یزدان داد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: زاغی یکی از گونه های تیره کلاغ ( Corvidae) می باشد . این تیره بزرگترین پرندگان گنجشکسان را شامل می شود . این پرنده در ایران بومی و فراوان است ( اسکات و همکاران 1362 ). در این مطالعه 21 قطعه پرنده زاغی شکار شد سپس ویژگیهای اکولوژی و بیولوژی آنها بررسی شد. بیومتری روی 10 صفت ظاهری و 24 صفت استخوانی انجام گرفت و میانگین اندازه این صفات تعیین شد. میانگین وزن بدن نمونه ها 215 گرم و میانگین طول کل بدن 463 میلیمتر بود. نسبت جنسی ماده به نر در نمونه 1/1 بود. بررسی محتویات سنگدان در زمستان نشان داد که این پرنده همه چیز خوار است 81 درصد از مواد جانوری شامل حشرات ، سوسکها و بندپایان و 19 درصد از مواد گیاهی شامل گندم، جو، خرده نان و بذر گیاهان تغذیه کرده بود. 38 درصد فراوانی نمونه ها ذخیره چربی کم ،38 درصد ذخیره چربی متوسط و 24 درصد ذخیره چربی زیاد داشتند. این شاخص وضعیت تغذیه ای نشان می دهد که غذا در این فصل به اندازه کافی و فراوان در اخیتار افراد قرار ندارد . میانگین طول روده 611 میلیمتر و نسبت طول روده به طول کل بدن برابر 3/1 بود. این نسبت ارجحیت رژیم غذایی گوشتخواری را نشان می دهد. تغذیه زاغی از تخم ، جوجه یا گنجشکسانان کوچک جثه دیگر در برخی از منابع ذکر شده است (Sillmor et al 1985 ).

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی : زاغی , تغذیه , ذخیره چربی , صفات ظاهری و استخوانی , شمال ایران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009985,
author = {یزدان داد, حسین},
title = {مطالعه اکولوژی و بیولوژی جمعیت زاغی ( Pica pica) در شمال ایران},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2005},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی : زاغی ، تغذیه ، ذخیره چربی ، صفات ظاهری و استخوانی ، شمال ایران.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه اکولوژی و بیولوژی جمعیت زاغی ( Pica pica) در شمال ایران
%A یزدان داد, حسین
%J دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2005

[Download]