آبیاری و زهکشی ایران, دوره (1), شماره (2), سال (2007-10) , صفحات (95-1044)

عنوان : ( تأثیر کاربرد توأم آب و پساب بر دبی قطره چکان ها در سیستم ابیاری قطره ای )

نویسندگان: مسعود ملاحسینی , شهناز دانش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: معضل کمبود آب و فشار بر منابع آب متعارف در کنار مشکلات و هزینه‌های دفع بهداشتی فاضلاب‌ها مشوق کاربرد پساب‌ها در کشاورزی است. در عین حال مشکلات بهداشتی و اجتماعی منتج از کاربرد پساب‌‌ها جوامع را به سوی روش‌های مدرن و مکانیزه همچون آبیاری قطره‌ای سوق داده است. مشکل گرفتگی قطره‌چکان‌ها و خسارت‌ها و هزینه‌های ناشی از آن عمدتا بر اثر عوامل موجود در پساب حادث می‌شود. در کنار توصیه‌های فنی و بهداشتی برای کاربرد آب در کشاورزی، می‌توان با کاربرد توأم آب و پساب در سیستم، فراوانی و تواتر ورود این عوامل را مدیریت نمود. در این آزمایش تأثیر کاربرد توأم آب و پساب به سه صورت‌ شستشوی سیستم، آبیاری متناوب با آب و پساب، و رقیق سازی پساب در کنار کاربرد مستقل آب و پساب و اثر این تیمار‌ها بر دبی سه نوع قطره‌چکان گردابی، طولانی مسیر و جبران کنندۀ فشار، بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان داد که شیب منحنی کاهش دبی در تیمارهای رقیق‌سازی، آبیاری متناوب، و شستشو به ترتیب 86/4- ، 23/5- ، 85/5- و ضریب همبستگی آن ها 62/0 ، 65/0 ، 73/0 بوده است که این روند تأثیر کاربرد توأم آب و پساب بر کاهش گرفتگی را تأیید می نماید.

کلمات کلیدی

, فاضلاب تصفیه شده, کاربرد پساب, سیستم های آبیاری, آبیاری قطره‌ای, گرفتگی قطره چکان ها.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009988,
author = {ملاحسینی, مسعود and دانش, شهناز},
title = {تأثیر کاربرد توأم آب و پساب بر دبی قطره چکان ها در سیستم ابیاری قطره ای},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2007},
volume = {1},
number = {2},
month = {October},
issn = {2008-7942},
pages = {95--1044},
numpages = {949},
keywords = {فاضلاب تصفیه شده،کاربرد پساب، سیستم های آبیاری، آبیاری قطره‌ای، گرفتگی قطره چکان ها.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر کاربرد توأم آب و پساب بر دبی قطره چکان ها در سیستم ابیاری قطره ای
%A ملاحسینی, مسعود
%A دانش, شهناز
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2007

[Download]