تحقیقات مهندسی کشاورزی, سال (2007-10)

عنوان : ( اثرات کاربرد لجن فاضلاب و عملیات آبشویی بر خصوصیات خاک و کیفیت و عملکرد گیاه جو )

نویسندگان: ندا قمری گیلوایی , شهناز دانش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لجن فاضلاب به دلیل دارا بودن مقادیر قابل توجهی مواد آلی و عناصر غذایی مورد نیاز گیاه می تواند به عنوان یکی از بهترین و ارزان ترین کودهای آلی برای زمین های کشاورزی مطرح باشد. اما وجود عوامل سمی از قبیل فلزات سنگین در لجن، مهمترین فاکتور محدود کننده استفاده از آن ها به شمار می رود. در تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر توأم کاربرد لجن فاضلاب و عملیات آبشویی بر خصوصیات شیمیایی خاک و رشد و عملکرد گیاه جو و جذب دو عنصر سرب و کادمیوم توسط این گیاه آزمایش گلخانه ای به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. تیمارها شامل 5 سطح کاربرد لجن فاضلاب(0، 50، 100، 200 و 400 تن در هکتار) و دو سطح آبشویی (0 و 10 درصد ) بودند. نتایج آزمایش نشان داد که لجن فاضلاب اثر معنی داری بر تمامی خصوصیات اندازه گیری شده خاک از جمله pH، EC، کربن آلی، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، SAR و میزان فراهمی عناصر سرب و کادمیوم دارد. افزایش میزان کاربرد لجن فاضلاب باعث افزایش معنی دار غلظت عناصر سرب و کادمیوم در گیاه گردید و بر کیفیت ظاهری گیاه نیز تأثیر گذاشت اما بر وزن درصد دانه و عملکرد ماده خشک اندام هوایی تأثیر معنی داری نداشت. اثر فاکتور آبشویی بر هیچیک از خواص خاک به جز غلظت منیزیم و کلسیم در محلول خاک معنی دار نبود. فاکتور آبشویی عملکرد ماده خشک اندام هوایی را به طور معنی داری افزایش داد ولی بر وزن صد دانه و همچنین غلظت عناصر سرب و کادمیوم تأثیر معنی داری بر جای نگذاشت.

کلمات کلیدی

, آبشویی, خصوصیات خاک, عناصر سنگین, لجن فاضلاب, محصول جو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009996,
author = {قمری گیلوایی, ندا and دانش, شهناز},
title = {اثرات کاربرد لجن فاضلاب و عملیات آبشویی بر خصوصیات خاک و کیفیت و عملکرد گیاه جو},
journal = {تحقیقات مهندسی کشاورزی},
year = {2007},
month = {October},
issn = {1735-5672},
keywords = {آبشویی، خصوصیات خاک، عناصر سنگین، لجن فاضلاب، محصول جو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات کاربرد لجن فاضلاب و عملیات آبشویی بر خصوصیات خاک و کیفیت و عملکرد گیاه جو
%A قمری گیلوایی, ندا
%A دانش, شهناز
%J تحقیقات مهندسی کشاورزی
%@ 1735-5672
%D 2007

[Download]