نهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران , 2009-02-03

عنوان : ( برسی اثر اتم La بر روی خصوصیات الکترونیکی بلور Pb0.91La0.09(Zr0.66Ti0.33)O3 )

نویسندگان: جواد باعدی , مسعود مجیدیان , هادی عربشاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برسی اثر اتم La بر روی خصوصیات الکترونیکی بلور Pb0.91La0.09(Zr0.66Ti0.33)O3

کلمات کلیدی

برسی اثر اتم La بر روی خصوصیات الکترونیکی بلور Pb0.91La0.09(Zr0.66Ti0.33)O3
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010020,
author = {جواد باعدی and مسعود مجیدیان and عربشاهی, هادی},
title = {برسی اثر اتم La بر روی خصوصیات الکترونیکی بلور Pb0.91La0.09(Zr0.66Ti0.33)O3},
booktitle = {نهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران},
year = {2009},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {برسی اثر اتم La بر روی خصوصیات الکترونیکی بلور Pb0.91La0.09(Zr0.66Ti0.33)O3},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برسی اثر اتم La بر روی خصوصیات الکترونیکی بلور Pb0.91La0.09(Zr0.66Ti0.33)O3
%A جواد باعدی
%A مسعود مجیدیان
%A عربشاهی, هادی
%J نهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران
%D 2009

[Download]