اتحاد, سال (2005-9)

عنوان : ( کاربرد مسیرهای هامیلتونی در گرافهای n-مکعبی )

نویسندگان: فهیمه خوش آهنگ قصر , فریدون رهبرنیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دانش بشری امروزه در جهت یافت روابط میان مسایل مختلف پیش میرود. از این رو ما در این مقاله به معرفی و بررسی روابط میان مسایلی از نظریه گراف، نظریه بازیها و نظریه رمزنکاری خواهیم پرداخت. و نیز نشان خواهیم داد که چطور کشف یک مسیر هامیلتونی در یک ابرمکعب کاربردهایی در حل معمای مشهر برجهای هانوی و ساخت یک گری کد خواهد داشت.

کلمات کلیدی

, برجهای هانوی, گری کد, مسیرهامیلتونی, ابرمکعب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010035,
author = {خوش آهنگ قصر, فهیمه and رهبرنیا, فریدون},
title = {کاربرد مسیرهای هامیلتونی در گرافهای n-مکعبی},
journal = {اتحاد},
year = {2005},
month = {September},
issn = {****-0003},
keywords = {برجهای هانوی-گری کد-مسیرهامیلتونی-ابرمکعب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد مسیرهای هامیلتونی در گرافهای n-مکعبی
%A خوش آهنگ قصر, فهیمه
%A رهبرنیا, فریدون
%J اتحاد
%@ ****-0003
%D 2005

[Download]