حرکت, سال (2002-2) , صفحات (19-30)

عنوان : ( بررسی سطح آمادگی جسمانی و حرکتی دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد و تهیه هنجار )

نویسندگان: سیدرضا عطارزاده حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی سطح آمادگی جسمانی و حرکتی دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد و تهیه هنجار نمونه آماری این پژوهش توصیفی - میدانی 182 نفر از دانجشویانی است که واحد درسی تربیت بدنی یک را به تازگی انتخاب کرده بودند. به منظور تعیین نمونه آماری برای دامنه سنی 22 سال و کمتر 66 نفر و برای دامنه سنی 23 سال 65 نفر و برای دامنه سنی 24 سال و بیشتری 51 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. پس از تعیین نمونه آماری و اجرای تست های منتخب به عملکرد دانشجویان بر روی هر کدام از مواد یک نمره خام اختصاص داده شد و سپس شاخص های آماری هر سه گروه سنی تحقیق با یکدیگرو با نتایج پژوهش های مشابه در داخل و هنجارهای خارج از کشور مقایسه شد و با مقایسه میانگین نتایج تست های مشترک بین هر سه گروه سنی ملاحظه گردید که با افزایش سن از 22 به 24 سال و بیشتر و در تمامی مواد حد نصاب ها به تدریج افت داشته اند به ویژه روند افت در تست های دراز و نشست، دوی رفت و برگشت، دوی سرعت و دوی یک مایل محسوس تر بوده است. از مقایسه نتایج با نتایج پژوهش های مشابه داخل چنین استنباط شده است که عملکرد گروه نمونه در سطح پایین تری قرار داشته که شاید علت آن زمان اجرای تست ها باشد. چراکه، در این تحقیق بر خلاف تحقیقات مشابه داخلی به دلیل هدف هنجاریابی و کسب معیاری مناسب برای مقایسه وضعیت دانشجویان قبل و بعد از تدریس، زمان اجرای تست ها در ابتدای دوره و شروع واحد آمادگی جسمانی بوده است. کلید واژه: تربیت بدنی عمومی، آمادگی جسمانی - حرکتی، استقامت قلبی - تنفسی، استقامت عضلانی، قدرت انفجاری، سرعت و چابکی

کلمات کلیدی

, کلید واژه: تربیت بدنی عمومی, آمادگی جسمانی - حرکتی, استقامت قلبی - تنفسی, استقامت عضلانی, قدرت انفجاری, سرعت و چابکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010044,
author = {عطارزاده حسینی, سیدرضا},
title = {بررسی سطح آمادگی جسمانی و حرکتی دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد و تهیه هنجار},
journal = {حرکت},
year = {2002},
month = {February},
issn = {1563-3306},
pages = {19--30},
numpages = {11},
keywords = {کلید واژه: تربیت بدنی عمومی، آمادگی جسمانی - حرکتی، استقامت قلبی - تنفسی، استقامت عضلانی، قدرت انفجاری، سرعت و چابکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی سطح آمادگی جسمانی و حرکتی دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد و تهیه هنجار
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%J حرکت
%@ 1563-3306
%D 2002

[Download]