روانشناسی, دوره (50), شماره (1), سال (2002-4) , صفحات (1-15)

عنوان : ( تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر در ک مطلب دانش آموزان )

نویسندگان: حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر درک مطلب دانش آموزان، برنامه ای جهت آموزش فراشناخت تهیه شد. ویژگی بارز برنامه مذکور تاکید بر آگاهی از فرایند یادگیری است که به دانش آموزان امکان می دهد تا فرایندهای یادگیری خود را شناسایی، هدف گذاری، هدایت و نظارت کنند. نمونه انتخاب شده از بین پسران دانش آموز پایه اول دبیرستان منطقه 11 تهران بودند، پس از انتخاب سه گروه آزمودنی که هر کدام از آنها 30 نفر بودند، گروه آزمایشی به مدت 500 دقیقه از آموزش فراشناختی برخوردار شدند. دو گروه دیگر به عنوان گروههای گواه محسوب می شدند. برای سنجش درک مطلب آزمودنی ها دو نوع آزمون پیش آزمون و پس آزمون که هر کدام دارای 3 بخش (زیست شناسی، ادبیات، اصلاح اشتباهات متن) بود تهیه شد، پیش آزمون و پس آزمون نیز دارای سطح دشواری یکسانی بودند. نمرات حاصل از اجرای پیش آزمون و پس آزمون درک مطلب در سه گروه با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که اثر گروه و آزمون معنادار است. میانگین نمرات گروه آزمایشی در پس آزمون نسبت به پیش آزمون افزایش قابل توجهی داشته است. حال آنکه میانگین نمرات پس آزمون و پیش آزمون دو گروه گواه تفاوت قابل توجهی نداشته است و حتی اندکی کاهش نشان می دهد. تفاوت قابل توجه پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایشی نشان می دهد که آموزش راهبردهای فراشناختی باعث بهبود عملکرد درک مطلب دانش آموزان می گردد.

کلمات کلیدی

, کلید واژه: شناخت, فراشناخت, راهبردهای فراشناختی, درک مطلب و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010046,
author = {کارشکی, حسین},
title = {تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر در ک مطلب دانش آموزان},
journal = {روانشناسی},
year = {2002},
volume = {50},
number = {1},
month = {April},
issn = {1680-8436},
pages = {1--15},
numpages = {14},
keywords = {کلید واژه: شناخت، فراشناخت، راهبردهای فراشناختی، درک مطلب و آموزش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر در ک مطلب دانش آموزان
%A کارشکی, حسین
%J روانشناسی
%@ 1680-8436
%D 2002

[Download]