اولین همایش دانشجویی علوم ورزشی , 2004-01-16

عنوان : ( مطالعه برنامه های تمرینی برای درمان سندروم درد کشککی ـ رانی )

نویسندگان: سیدرضا عطارزاده حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه برنامه های تمرینی برای درمان سندروم درد کشککی ـ رانی دکتر سید رضا عطارزاده حسینی ـ دانشگاه فردوسی مشهد چکیده سندروم درد کشککی ـ رانی یکی از شایع ترین آسیب های زانو است. دراین مقاله با بررسی و مرور مطالعات انجام شده در باره علت شناسی و توانبخشی سندروم درد کشککی ـ رانی، تاکید عمومی بر این است که این بیماری در نتیجه قرارگیری کشکک در راستای غیر طبیعی به وجود می آید؛ به طوری که بی تعادلی عضلات پهن داخلی مایل و پهن خارجی به ویژه ضعف و آتروفی عضله پهن داخلی مایل سبب می شود که کشکک در راستای طبیعی خط کشش عضله چهارسررانی قرار نگرفته و مکانیسم اکستنسوری عضله چهارسررانی دچار اختلال شده و در نهایت درد کشککی ـ رانی ایجاد شود. لذا روش های تمرین درمانی باید در جهت قرارگیری صحیح کشکک و اصلاح مکانیسم اکستنسوری زانو صورت گیرد. بنابراین، ضروری است پس از تشخیص علت بیماری، آموزش و تقویت اختصاصی عضلات مؤثر در وضعیت قرارگیری صحیح کشکک انجام پذیرد. در این راستا، تقویت عضله پهن داخلی مایل تحت شرایط وضعیت تحمل وزن بدن به ویژه تمرین اکستنشن زانو توام با انقباض ایزومتریک آداکشن ران در زنجیره حرکتی بسته با تاکید بر دامنه حرکتی کارآ و مؤثر زانو ارجحیت دارد. واژه های کلیدی: برنامه تمرینی، سندروم درد کشککی ـ رانی، عضله پهن داخلی مایل، زنجیره حرکتی بسته.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: برنامه تمرینی, سندروم درد کشککی ـ رانی, عضله پهن داخلی مایل, زنجیره حرکتی بسته.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010047,
author = {عطارزاده حسینی, سیدرضا},
title = {مطالعه برنامه های تمرینی برای درمان سندروم درد کشککی ـ رانی},
booktitle = {اولین همایش دانشجویی علوم ورزشی},
year = {2004},
location = {مازندران, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: برنامه تمرینی، سندروم درد کشککی ـ رانی، عضله پهن داخلی مایل، زنجیره حرکتی بسته.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه برنامه های تمرینی برای درمان سندروم درد کشککی ـ رانی
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%J اولین همایش دانشجویی علوم ورزشی
%D 2004

[Download]