چهارمین همایش بین المللی علوم ورزشی , 2004-02-17

عنوان : ( تاثیر تمرین هوازی بر سندروم قبــل از قاعــدگی دختران )

نویسندگان: سیدرضا عطارزاده حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

10 : مجله زنان مامایی و نازایی ایران پاییز و زمستان 1384; 8(2):119-128. تاثیر یک برنامه تمرینی هوازی گروهی بر شدت سندرم قبل از قاعدگی اظهری صدیقه*,کریمی نیک چترودی اکرم,عطارزاده حسینی سیدرضا,مظلوم سیدرضا * دانشکده پرستاری و مامایی مشهد – مشهد - دانشکده پرستاری مامایی مشهد هدف: این پژوهش با هدف تعیین تاثیر یک برنامه تمرینی هوازی گروهی بر شدت سندرم قبل از قاعدگی دختران دانشجوی ساکن در خوابگاه دانشگاه آزاد کرمان در سال 1381 صورت گرفت. روش کار: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی مقایسه ای بر روی 58 دانشجوی ساکن خوابگاه صورت گرفت. واحدهای پژوهش ابتدا به صورت مبتنی بر هدف انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه تجربی و شاهد تقسیم شدند. در گروه تجربی فقط 8 هفته برنامه تمرینات هوازی اعمال شد و در گروه شاهد هیچ مداخله ای صورت نگرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسش نامه، مقیاس DASS21، فرم ارزیابی علایم قبل از قاعدگی، آزمون پله و نمودار بورگ بود، شدت سندرم قبل از قاعدگی در دو گروه در شروع و پایان مطالعه تعیین و توسط آزمون تی زوج مقایسه شد. دیگر آزمون های مورد استفاده در این پژوهش، خی دو، آنالیز واریانس دوطرفه است. نتایج: در ابتدای مطالعه دو گروه از نظر میانگین شدت سندرم قبل از قاعدگی با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشتند (P=0.17). دو گروه از نظر سن، BMI، فشار خون سیستولیک و ... همگن بودند. یافته های پژوهش نشان داد میانگین شدت سندرم قبل از قاعدگی بعد از 8 هفته مداخله، نسبت به شروع مطالعه در گروه تجربی کاهش یافت ولی در گروه شاهد تغییری مشاهده نگردید. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که برنامه تمرینی هوازی گروهی، شدت سندرم قبل از قاعدگی را در دانشجویان مورد مطالعه کاهش می دهد.

کلمات کلیدی

تاثیر یک برنامه تمرینی هوازی گروهی بر شدت سندرم قبل از قاعدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010049,
author = {عطارزاده حسینی, سیدرضا},
title = {تاثیر تمرین هوازی بر سندروم قبــل از قاعــدگی دختران},
booktitle = {چهارمین همایش بین المللی علوم ورزشی},
year = {2004},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تاثیر یک برنامه تمرینی هوازی گروهی بر شدت سندرم قبل از قاعدگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر تمرین هوازی بر سندروم قبــل از قاعــدگی دختران
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%J چهارمین همایش بین المللی علوم ورزشی
%D 2004

[Download]