پنجمین همایش بین المللی علوم ورزشی , 2006-02-21

عنوان : ( تاثیر تمرینات هوازی بر حجم ها و ظرفیت های ریوی... )

نویسندگان: سیدرضا عطارزاده حسینی , دکتر حجازی , سلطانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر تمرینات هوازی منتخب بر حجم‏ها و ظرفیت‏های ریوی دانشجویان پسر غیر ورزشکار دکتر سید رضا عطارزاده حسینی، استادیار دانشگاه فردوسی مشهد* دکتر سید محمود حجازی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد حسین سلطانی کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی هدف این پژوهش بررسی تاثیر تمرینات هوازی منتخب بر حجم‏ها و ظرفیت‏های ریوی دانشجویان پسر غیر ورزشکار است. روش اجرای پژوهش از نوع نیمه تجربی و نمونه آماری شامل 60 نفر دانشجوی 24 ـ 18 ساله پسر غیر ورزشکار دانشگاه‏های مشهد است که از این تعداد با در نظر گرفتن سلامت جسمانی تعداد 27 دانشجوی واجد شرایط انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش(18 نفر) و کنترل (9 نفر) تقسیم شدند. در این پژوهش گروه آزمایش به مدت 8 هفته و هفته‏ای 3 جلسه تحت تاثیر تمرینات هوازی منتخب با شدت 65 تا 80 درصد ضربان قلب ذخیره قرار گرفت. از تمامی آزمودنی‏ها در چهار مرحله، پیش از تمرین، پس از تمرین (جلسه 8 ، 18، 24) تست عملکرد ریوی به عمل آمد. در پایان با استفاده از آزمون‏های t استیودنت، تحلیل واریانس و اندازه‏گیری‏های تکراری داده‏های خام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ نتایج نشان داد، اثر برنامه تمرینی منتخب بر حجم جاری، حجم بازدمی با فشار در ثانیه اول، نسبت حجم بازدمی با فشار در ثانیه اول به درصد ظرفیت حیاتی با فشار، اوج جریان دمی، نقطه میانی جریان بازدمی با فشار 25 تا 75 درصد در یک ثانیه، حداکثر جریان بازدمی 25 درصد در یک ثانیه، حداکثر جریان بازدمی 50 درصد در یک ثانیه، حداکثر جریان بازدمی 75 درصد در یک ثانیه معنا دار نیست (05/0 P >). اثر برنامه تمرینی منتخب بر حجم ذخیره دمی، حجم ذخیره بازدمی، حداکثر تهویه ارادی، ظرفیت حیاتی با فشار، اوج جریان بازدمی معنا دار است (05/0P <). کلید واژه‏ها: تمرینات منتخب هوازی، حجم‏ها وظرفیت‏های ریوی.

کلمات کلیدی

, کلید واژه‏ها: تمرینات منتخب هوازی, حجم‏ها وظرفیت‏های ریوی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010065,
author = {عطارزاده حسینی, سیدرضا and دکتر حجازی and سلطانی},
title = {تاثیر تمرینات هوازی بر حجم ها و ظرفیت های ریوی...},
booktitle = {پنجمین همایش بین المللی علوم ورزشی},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلید واژه‏ها: تمرینات منتخب هوازی، حجم‏ها وظرفیت‏های ریوی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر تمرینات هوازی بر حجم ها و ظرفیت های ریوی...
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A دکتر حجازی
%A سلطانی
%J پنجمین همایش بین المللی علوم ورزشی
%D 2006

[Download]