تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران, دوره (1), شماره (78), سال (2007-6) , صفحات (207-240)

عنوان : ( تخمین توابع واکنش صادرات برای فولاد خام بر اساس سیاست استراتژیک تجاری )

نویسندگان: مهین دخت کاظمی , پور مقیم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیاست استراتژیک تجاری، مطالعه سیاست تجاری با وجود انحصار چند جانبه است. در این شرایط مداخله استراتژیک دولت سبب می شود، هزینه های تولید شرکت داخلی کاهش یابد . نتیجه این کاهش در هزینه ها بصورت سود بیشتر ، عاید شرکتهای صادراتی داخلی خواهد شد. اما سود دیگری که با مداخله دولت برای شرکتهای داخلی حاصل می شود، سودی است که به واسطه کاهش تولید و سهم بازار شرکت خارجی صادراتی ، عاید شرکت صادراتی داخلی می گردد. در این مقاله، هدف ما، نشان دادن نقش دخالت دولت به شکل پرداخت یارانه، بر روی میزان صادرات و سود بنگاه صادرکننده و رفاه کشورها در قالب رقابت کورنو است. مدل ارائه شده و کار تجربی انجام شده در این مقاله نتایج جالبی به شرح زیر را نشان می دهد: اول، پرداخت همزمان سوبسید توسط دولتها در رقابت کورنو، موجب افزایش تولید و صادرات آنها می شود. دوم، رفاه دولتها در مداخله دو طرفه کمتر از رفاه آنها در حالت عدم مداخله است. سوم، رفاه دولتها در مداخله یکطرفه بزرگتر از رفاه آنها در حالت عدم مداخله است. چهارم، اگر دولت رقیب سیاست مداخله را انتخاب کند، مداخله دولت خودی برای جلوگیری از کاهش صادرات و کاهش سهم بازار ضروری است.

کلمات کلیدی

, نظریه بازیها, مدل کورنو , سیاست استراتژیک تجاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010069,
author = {کاظمی, مهین دخت and پور مقیم},
title = {تخمین توابع واکنش صادرات برای فولاد خام بر اساس سیاست استراتژیک تجاری},
journal = {تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران},
year = {2007},
volume = {1},
number = {78},
month = {June},
issn = {0039-8969},
pages = {207--240},
numpages = {33},
keywords = {نظریه بازیها- مدل کورنو - سیاست استراتژیک تجاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تخمین توابع واکنش صادرات برای فولاد خام بر اساس سیاست استراتژیک تجاری
%A کاظمی, مهین دخت
%A پور مقیم
%J تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران
%@ 0039-8969
%D 2007

[Download]