هفتمین همایش ملی علوم ورزشی , 2007-03-07

عنوان : ( تجزیه و تحلیل کینماتیکی و کنتیکی ضربه روی پا با پای غالب و غیر غالب در فوتبال )

نویسندگان: عباس معمار باشی , سیدرضا عطارزاده حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تجزیه و تحلیل کینماتیکی و کینتیکی ضربة روی پا با پای غالب و غیر غالب در فوتبال دکتر عباس معمار باشی؛ دکتر سید رضا عطارزادة حسینی1 1- استادیار دانشگاه فردوسی مشهد چکیده هدف از این تحقیق تجزیه و تحلیل کینماتیکی و کینتیکی ضربة روی پا با پای غالب و غیر غالب در فوتبالیست ها بود. بدین منظور 16 پسر فوتبالیست دانشجوی رشتة تربیت بدنی انتخاب و پس از اندازه گیری های تن سنجی و بلافاصله پس از 10 دقیقه نرمش اختصاصی در زمین فوتبال، سنسورهای دستگاه ثبت حرکات ورزشی که توسط معمارباشی ابداع گردیده و اعتبار و پایایی آن به تایید رسیده است(معمارباشی2006) در دو نوبت متوالی به جلوی ساق پای برتر و غیر برتر نصب شد و از ورزشکار خواسته شد نخست با پای راست و سپس با پای چپ از فاصلة 3 تا 5 متری توپ با زاویه 45 درجه بدون توجه به دقت و با حداکثرتوانایی ممکن اقدام به اجرای تکنیک ضربة روی پا نماید. این حرکت 4 بار متوالی با استراحت 1 دقیقه بین هر تکرار انجام گردید و از بین 4 ضربة روی پا توسط ورزشکار، یک ضربة که دارای بیشترین سرعت دورانی پا بود، انتخاب گردید. در پایان، اطلاعات جمع آوری شده در دستگاه ثبت حرکات ورزشی به رایانه منتقل و پس از پردازش داده ها توسط نرم افزار مربوطه، پارامترهای بیومکانیکی (کینماتیکی و کینتیکی) محاسبه و با بهره گیری از نرم افزار SPSS نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج نشان داد: حداکثر سرعت زاویه ای، سرعت خطی، شتاب زاویه ای و خطی ساق پا در لحظة تماس با توپ در پای برتر و غیر برتر به ترتیب: 243±2023 و299±1749 درجه در ثانیه؛ 1/3±8/13و 6/3±4/12 متر بر ثانیه؛ 151±563 و 150±506 رادیان بر مجذور ثانیه؛ 3/46±7/136 و 39/59±49/128 متر بر مجذور ثانیه بود. دوران پا از لحظه جدایی از زمین تا لحظه تماس با توپ در پای برتر و غیر برتر به ترتیب: 39±259 و 65±265 میلی ثانیه بود. گشتاور نیروی ساق پا در لحظه تماس با پا در پای برتر و غیر برتر به ترتیب برابر با 33/65±01/140 و 3/54±6/123 نیوتن متر بود. توان دورانی ساق پا در پای برتر و غیر برتر به ترتیب برابر 975±1533 و 1066±1407 وات بود. نیروی ران در پای برتر و غیر برتر به هنگام تماس پا با توپ به ترتیب برابر 222±826 و 315±770 نیوتن بود. نتایج این تحقیق نشانگر تفاوت معنی دار سرعت دورانی پا در پای برتر و غیر برتر می باشد. نتایج حاصله در مقایسه با ورزشکاران حرفه ای ژاپن(نونومه؛ 2006) 243±2023 در برابر 246±2257 درجه در ثانیه کمتر بوده که نشانگرپایین بودن سطح مهارت و توان این دانشجویان بوده است. واژه های کلیدی: کینماتیک،کینتیک، ضربة روی پا، فوتبال

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: کینماتیک, کینتیک, ضربة روی پا, فوتبال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010074,
author = {عباس معمار باشی and عطارزاده حسینی, سیدرضا},
title = {تجزیه و تحلیل کینماتیکی و کنتیکی ضربه روی پا با پای غالب و غیر غالب در فوتبال},
booktitle = {هفتمین همایش ملی علوم ورزشی},
year = {2007},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: کینماتیک،کینتیک، ضربة روی پا، فوتبال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تجزیه و تحلیل کینماتیکی و کنتیکی ضربه روی پا با پای غالب و غیر غالب در فوتبال
%A عباس معمار باشی
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%J هفتمین همایش ملی علوم ورزشی
%D 2007

[Download]