جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (6), شماره (10), سال (2008-9) , صفحات (19-136)

عنوان : ( انتظام ساختار عملکردی سکونت گاههای روستایی با تاکید بر الگوی تخصیص مکانی خدمات، مطالعه موردی شهرستان کلات )

نویسندگان: سید حسن مطیعی لنگرودی , سعداله ولایتی , مجید یاسوری , فرحناز اکبر اوقلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتظام ساختار عملکردی سکونتگاههای روستایی باتاکید بر الگوی تخصیص مکانی خدمات (مطالعه موردی :شهرستان کلات) چکیده: پژوهش حاضر با هدف انتظام شبکه ی نامناسب و ناهمگون سکونتگاههای روستایی منطقه, به منظور پایدار سازی جمعیت روستایی شکل گرفته است .در این ارتباط از روش های آماری تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای و نیز از الگوی تخصیص مکانی در محیط gis استفاده شده است.تحلیل های آماری نشان دادکه منطقه از انتظام ساختاری عملکردی مناسبی برخوردار نبوده و انتظام سبب ناپایداری سکونتگاههای روستایی منطقه شده است.به منظور ایجاد انتظام سلسله مراتب عملکردی سکونتگاهها پس از بررسی های همه جانبه ، لایه های اطلاعاتی در محیط GIS مورد تحلیل قرار گرفت و بر اساس معیار دسترسی ها و فاصله ،از الگوی تخصیص مکانی استفاده شد.بر این اساس سکونتگاههای روستایی در منطقه به چهار سطح : منظومه ها (روستا - شهر زاوین در دهستان زاوین و روستا – شهر لایین در دهستان هزار مسجد) مجموعه ها (روستاههای قلعه نو در دهستان زاوین ،ارچنگان و گرو در دهستان کبود گنبد)،حوزه ها (روستاههای قلعه زو ،ژرف ، ایده لیک ،و جلیل آباد در در دهستان کبود گنبد ، روستاههای چنار ، برده و قلیچ آباد در دهستان زاوین ؛ روستاههای امیر آباد آب گرم و چهچهه در دهستان پشاکوه و بالاخره روستای رباط در دهستان هزارمسجد)و اقمار (49روستا)تعیین و پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, ساختار عملکردی , سکونت گاههای روستایی , الگوی تخصیص مکانی خدمات, شهرستان کلات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010075,
author = {سید حسن مطیعی لنگرودی and ولایتی, سعداله and مجید یاسوری and فرحناز اکبر اوقلی},
title = {انتظام ساختار عملکردی سکونت گاههای روستایی با تاکید بر الگوی تخصیص مکانی خدمات، مطالعه موردی شهرستان کلات},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2008},
volume = {6},
number = {10},
month = {September},
issn = {2008-1391},
pages = {19--136},
numpages = {117},
keywords = {ساختار عملکردی ،سکونت گاههای روستایی ،الگوی تخصیص مکانی خدمات، شهرستان کلات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انتظام ساختار عملکردی سکونت گاههای روستایی با تاکید بر الگوی تخصیص مکانی خدمات، مطالعه موردی شهرستان کلات
%A سید حسن مطیعی لنگرودی
%A ولایتی, سعداله
%A مجید یاسوری
%A فرحناز اکبر اوقلی
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2008

[Download]