زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (8), شماره (2), سال (2005-11) , صفحات (119-128)

عنوان : ( تاثیر تمرین هوازی بر سندروم قبــل از قاعــدگی دختران )

نویسندگان: صدیقه اظهری , اکرم کریمی نیک چترودی , سیدرضا عطارزاده حسینی , سید رضا مظلوم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر یک برنامه تمرینی هوازی گروهی بر شدت سندرم قبل از قاعدگی هدف: این پژوهش با هدف تعیین تاثیر یک برنامه تمرینی هوازی گروهی بر شدت سندرم قبل از قاعدگی دختران دانشجوی ساکن در خوابگاه دانشگاه آزاد کرمان در سال 1381 صورت گرفت. روش کار: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی مقایسه ای بر روی 58 دانشجوی ساکن خوابگاه صورت گرفت. واحدهای پژوهش ابتدا به صورت مبتنی بر هدف انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه تجربی و شاهد تقسیم شدند. در گروه تجربی فقط 8 هفته برنامه تمرینات هوازی اعمال شد و در گروه شاهد هیچ مداخله ای صورت نگرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسش نامه، مقیاس DASS21، فرم ارزیابی علایم قبل از قاعدگی، آزمون پله و نمودار بورگ بود، شدت سندرم قبل از قاعدگی در دو گروه در شروع و پایان مطالعه تعیین و توسط آزمون تی زوج مقایسه شد. دیگر آزمون های مورد استفاده در این پژوهش، خی دو، آنالیز واریانس دوطرفه است. نتایج: در ابتدای مطالعه دو گروه از نظر میانگین شدت سندرم قبل از قاعدگی با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشتند (P=0.17). دو گروه از نظر سن، BMI، فشار خون سیستولیک و ... همگن بودند. یافته های پژوهش نشان داد میانگین شدت سندرم قبل از قاعدگی بعد از 8 هفته مداخله، نسبت به شروع مطالعه در گروه تجربی کاهش یافت ولی در گروه شاهد تغییری مشاهده نگردید. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که برنامه تمرینی هوازی گروهی، شدت سندرم قبل از قاعدگی را در دانشجویان مورد مطالعه کاهش می دهد.

کلمات کلیدی

, تمرین هوازی گروهی, شدت سندرم قبل از قاعدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010078,
author = {صدیقه اظهری and اکرم کریمی نیک چترودی and عطارزاده حسینی, سیدرضا and سید رضا مظلوم},
title = {تاثیر تمرین هوازی بر سندروم قبــل از قاعــدگی دختران},
journal = {زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility},
year = {2005},
volume = {8},
number = {2},
month = {November},
issn = {1680-2993},
pages = {119--128},
numpages = {9},
keywords = {تمرین هوازی گروهی، شدت سندرم قبل از قاعدگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تمرین هوازی بر سندروم قبــل از قاعــدگی دختران
%A صدیقه اظهری
%A اکرم کریمی نیک چترودی
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A سید رضا مظلوم
%J زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility
%@ 1680-2993
%D 2005

[Download]