هفتمین همایش ملی علوم ورزشی , 2007-03-07

عنوان : ( بررسی رابطه بین سبک هویت با نگرش و گرایش اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد با تأکید بر فعالیت بدنی )

نویسندگان: سیدرضا عطارزاده حسینی , شنیع ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش از نوع توصیفی از نوع همبستگی بوده و روش نمونه گیری در آن از نوع نمونه گیری تصادفی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان پسر مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل داده و نمونه آماری از میان جامعه به صورت کاملا تصادفی انتخاب خواهد شد. ابزاری که در این پژوهش مورد استفاده قرار خواهد گرفت، دو پرسشنامه 1) پرسشنامه محقق ساخته بررسی گرایش و نگرش اوقات فراغت و 2) پرسشنامه استاندارد سبک هویت ISI-6G)) می باشد. - پرسشنامه محقق ساخته بررسی گرایش و نگرش اوقات فراغت: این پرسشنامه بر اساس تحقیقات انجام شده و سئوالات پژوهش طراحی و به جهت تایید روایی محتوایی در اختیار متخصصین قرار گرفت. - پرسشنامه استاندارد سبک هویت ISI-6G)) این پرسشنامه توسط وایت و همکارانش (1998) ساخته شده و یک مقیاس خودگزارشی است که مشتمل بر 40 سئوال می باشد. پیوستار پاسخ ها در این پرسشنامه بر اساس اصول پنج گزینه ای لیکرت طراحی شده و ضریب آلفای کرانباخ آن برای کل نمونه ایرانی 68/0 می باشد. داده های بدست آمده در این تحقیق، در دو سطح آمار توصیفی(فراوانی، درصد میانگین و انحراف از معیار) و در سطح آمار استنباطی (آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی) به کمک نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

کلمات کلیدی

بررسی رابطه بین سبک هویت با نگرش و گرایش اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد با تأکید بر فعالیت بدنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010089,
author = {عطارزاده حسینی, سیدرضا and شنیع},
title = {بررسی رابطه بین سبک هویت با نگرش و گرایش اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد با تأکید بر فعالیت بدنی},
booktitle = {هفتمین همایش ملی علوم ورزشی},
year = {2007},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {بررسی رابطه بین سبک هویت با نگرش و گرایش اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد با تأکید بر فعالیت بدنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه بین سبک هویت با نگرش و گرایش اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد با تأکید بر فعالیت بدنی
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A شنیع
%J هفتمین همایش ملی علوم ورزشی
%D 2007

[Download]