هفتمین همایش ملی علوم ورزشی , 2007-03-07

عنوان : ( تعیین رابطه برخی از اندازه های ابعاد بدنی با زمان شنای 100 متر شناگران نخبه )

نویسندگان: سیدرضا عطارزاده حسینی , مهرداد فتحی , محسن برغمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین فراوانی و علل انواع آسیب های ورزشی در میان شناگران مرد نخبه کشور استاد راهنما : دکتر سید رضا عطارزاده حسینی استاد مشاور : دکتر مهردادفتحی دانشجو ‌: محسن برغمدی هدف: این تحقیق به منظور تعیین فراوانی و علل آسیب های ورزشی در میان شناگران نخبه کشور انجام شد. روش: روش اجرای این تحقیق از نوع تحقیقات زمینه یابی (توصیفی ـ اکتشافی) با بهره‌گیری از شیوه مطالعة گذشته‌نگر بود. جامعه آماری شامل کلیه شناگران مرد شرکت کننده در مسابقات قهرمانی کشور در سال 1386 ونمونه آماری تحقیق شامل 89 نفر از شناگران که حداقل 3 سال سابقه شرکت در این مسابقات را داشتند که به روش نمونة در دسترس به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت نمودند. جمع‌آوری اطلاعات تحقیق حاضر از طریق مصاحبه و پرسشنامه ترکیبی (باز و بسته) محقق ساخته با استفاده از ضریب پایایی آزمون مجدد 84/0 در سطح معناداری (05/0P<) انجام گرفت. پس از تکمیل پرسشنامه ها به صورت مصاحبه ای توسط ورزشکار با حضور مربی و جمع آوری داده ها و نیز ورود آنها در محیط نرم افزاری SPSS و تعیین برچسب هایی برای متغیر ها، با استفاده از این نرم افزار داده های خام با کمک آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج ذیل به دست آمد: نتایج: 1- در شنای کرال سینه، گردن با 25/7 درصد؛ کرال پشت، شانه با 64/6 درصد؛ در شنای قورباغه، گوش با 18/11 درصد و در شنای پروانه، انگشتان دست با 42/7 درصد و هم چنین، در چهار شنا به ترتیب: کتف با 5/6 ، کمر با 6 و گوش با 7/5 درصد، آسیب پذیرترین عضو را به خود اختصاص داده اند. 2- آسیب گرفتگی به ترتیب در شنای کرال سینه با 51/22 درصد؛ در شنای کرال پشت، با 43/16 درصد؛ در شنای قورباغه، با 86/30 درصد؛ در شنای پروانه، با 34/15 درصد؛ بارزترین آسیب را به خود اختصاص داده اند. هم چنین، در چهار شنا به ترتیب: گرفتگی با 3/20، حساسیت داخلی با 5/12 و کوفتگی با 8/10 درصد، بارزترین آسیب را به خود اختصاص داده اند. 3- نسبت سهم درصدی آسیب ها به ترتیب در شنای کرال پشت 38 درصد، پروانه 33 درصد، کرال سینه 16 درصد و قورباغه 13 درصد بود. بدین ترتیب، کرال پشت بیشترین درصد آسیب را در انواع شناها به خود اختصاص داد. 4- سرد بودن بدن (گرم نکردن کافی بدن قبل از تمرین یا مسابقه)، 2- اجرای تکنیک غلط 3- عدم آمادگی جسمانی کافی، تمرینات غلط و عدم رعایت اصول علمی در تمرینات، شرایط نامناسب استخر محل تمرین بالاترین علل بروز آسیب های ورزشی را به خود اختصاص داده اند. 5- میان فراوانی انواع آسیب های ورزشی سر و صورت، تنه و ستون مهره ها، اندام های تحتانی، مفصلی، استخوانی و انواع شنا تأثیر معنادار نداشت (05/0<P). میان فراوانی انواع آسیب های ورزشی اندام های فوقانی، پوستی، عضلانی- وتری، عفونت ها و حساسیت های داخلی و انواع شنا تأثیر معنادار داشت (05/0>P). واژه های کلیدی: آسیب های ورزشی، شناگران نخبه

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: آسیب های ورزشی, شناگران نخبه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010092,
author = {عطارزاده حسینی, سیدرضا and فتحی, مهرداد and برغمدی, محسن},
title = {تعیین رابطه برخی از اندازه های ابعاد بدنی با زمان شنای 100 متر شناگران نخبه},
booktitle = {هفتمین همایش ملی علوم ورزشی},
year = {2007},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: آسیب های ورزشی، شناگران نخبه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین رابطه برخی از اندازه های ابعاد بدنی با زمان شنای 100 متر شناگران نخبه
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A فتحی, مهرداد
%A برغمدی, محسن
%J هفتمین همایش ملی علوم ورزشی
%D 2007

[Download]