پژوهشنامه بازرگانی, سال (2004-2)

عنوان : ( شاخصهای جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران )

نویسندگان: یداله دادگر , علی اکبر ناجی میدانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پدیده جهانی شدن یکی از بحث انگیزترین موضوعات فراروی کشورها در عصر کنونی است که در مورد آ ن اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد و بررسی آثارو پیامدهای گسترده این فرایندبرابعاد مختلف حیات انسانی از جمله آثار سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی آن توجه خاص اندیشمندان ، سیاستمداران،اقتصاددانان و متولیان فرهنگی جهان را به خود جلب کرده است.این بررسیها ، قبل از همه نیازمند کمی کردن این پدیده و ساخت و به کارگیری شاخصهای مناسب برای اندازه گیری آن می باشد . دراین مقاله برآنیم که شاخصهای مختلف جهانی شدن راکه در ادبیات اقتصادی تجربی کاربرد دارد،معرفی نماییم.در بخش اول به مقدمه و طرح موضوع پرداخته و در بخشهای دوم و سوم به ترتیب شاخصهای ترکیبی و غیر ترکیبی جهانی شدن ارائه خواهد گردید.در بخش پایانی، فرایند جهانی شدن را در آیینه شاخصها نظاره گر خواهیم بود.

کلمات کلیدی

, [جهانی شدن, شاخص, جهانی شدن اقتصاد, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010093,
author = {یداله دادگر and ناجی میدانی, علی اکبر},
title = {شاخصهای جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران},
journal = {پژوهشنامه بازرگانی},
year = {2004},
month = {February},
issn = {1735-0794},
keywords = {[جهانی شدن،شاخص، جهانی شدن اقتصاد، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شاخصهای جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران
%A یداله دادگر
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%J پژوهشنامه بازرگانی
%@ 1735-0794
%D 2004

[Download]