بیابان- Desert, دوره (5), شماره (1), سال (2000-5) , صفحات (27-43)

عنوان : ( بررسی برخی اثرات بوم شناختی Atriplex canescens بر محیط های تحت کشت در استان خراسان )

نویسندگان: حسین ارزانی , کمال الدین ناصری , محمد جعفری , حسین توکلی , حسین آذرنیوند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به برخی اثرات ناشی از کاشت گونه ای آتریپلکس بر روی پوشش گیاهی و خاک در چند منطقه خراسان پرداخته شده است. نتایج نشان می دهند که برخی تغییرات که غالباً منفی ارزیابی می شوند، قابل مشاهده هستند.

کلمات کلیدی

, آتریپلکس, بوته کاری, خراسان, پوشش گیاهی, شوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010108,
author = {حسین ارزانی and ناصری, کمال الدین and محمد جعفری and حسین توکلی and حسین آذرنیوند},
title = {بررسی برخی اثرات بوم شناختی Atriplex canescens بر محیط های تحت کشت در استان خراسان},
journal = {بیابان- Desert},
year = {2000},
volume = {5},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-0875},
pages = {27--43},
numpages = {16},
keywords = {آتریپلکس، بوته کاری، خراسان، پوشش گیاهی، شوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی برخی اثرات بوم شناختی Atriplex canescens بر محیط های تحت کشت در استان خراسان
%A حسین ارزانی
%A ناصری, کمال الدین
%A محمد جعفری
%A حسین توکلی
%A حسین آذرنیوند
%J بیابان- Desert
%@ 2008-0875
%D 2000

[Download]