دهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران , 2009-04-21

عنوان : ( تعیین خصوصیات فنوتیپی، ژنوتیپی و پروتئوتیپی یک واریانت ریز کلنی غیر بیماریزای Pseudomonas )

نویسندگان: سعید طریقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

واریانت های ریز کلنی یک زیرمجموعه کند رشد از جمعیت یک باکتری بوده که رفتارهای بیماریزایی و فنوتیپی منحصر به فردی دارند. در اکثر موارد واریانت های ریز کلنی قادر به بقاء بهتر در برابر واکنشهای دفاعی میزبان بوده و حساسیت کمتری نسبت به آنتی بیوتیک ها دارند. در طی تلاشهای انجام شده جهت جداسازی موتانت های mexI وopmD که با قرار دادن نوار جنتامایسین درون آنها به دست آمده بودند، برخی کلنی های ریز یافت شد که قادر به رشد در حضور جنتامایسین بودند. با انجام PCR و تعیین توالی نوکلئوتیدها متوجه شدیم هیچگونه نوار جنتامایسینی درون ژنهای mexI وopmD وجود ندارد و همچنین در توالی نوکلئوتیدهای ژنهای mexGHI-opmD تغییری مشاهده نشد. بنابراین این تیپ مورفولوژیکی به عنوان یک نوعی از واریانتهای کلنی ریز در نظر گرفته شد. این واریانت کلنی ریز در فاز کمون حدود شش ساعت تاخیر در رشد را نشان می داد. این واریانت های ریز کلنی، غیر متحرک بوده ومقدار کمی از سیگنالهای Quorum sensing را تولید می کردند. آنها همچنین مقدار کمی از فاکتورهای بیماریزایی الاستازو پایووردین را تولید کرده و قادر به تولید پایوسیانین نبودند. سنجش بیماریزایی این واریانتها بر روی برگهای کاهو نشان داد که این واریانتها حدود ده برابر کمتر از تیپ وحشی بیماریزا هستند. پروتئوم و ترانسکریپتوم این واریانتهای ریز کلنی به روش 2D-PAGE و میکروآرایه انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که تنوع فنوتیپی درP. aeruginosa، بیان ژنهای متعددی را تحت تاثیر قرار داده که کمک به بقاء و در نهایت آلوده کردن میزبان می گردد.

کلمات کلیدی

, پروتئومیکس, سودوموناس, کوئوروم سنسینگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010133,
author = {طریقی, سعید},
title = {تعیین خصوصیات فنوتیپی، ژنوتیپی و پروتئوتیپی یک واریانت ریز کلنی غیر بیماریزای Pseudomonas},
booktitle = {دهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران},
year = {2009},
location = {ایلام, ايران},
keywords = {پروتئومیکس، سودوموناس، کوئوروم سنسینگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین خصوصیات فنوتیپی، ژنوتیپی و پروتئوتیپی یک واریانت ریز کلنی غیر بیماریزای Pseudomonas
%A طریقی, سعید
%J دهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران
%D 2009

[Download]