دهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران , 2009-04-21

عنوان : ( مروری بر Quorum sensing درP. aeruginosa ː نقش تنظیم کننده های جدید )

نویسندگان: سعید طریقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در Pseudomonas aeruginosa همانند سایر باکتریهای گرم منفی، (QS) Quorum sensing رفتارهای متنوعی که درارتباط با بیماریزایی باکتری است را از طریق تولید AHLs و یا دیگر ملکولهای سیگنال مانند PQS کنترل می کند. در مطالعات قبلی ما نقش ژن PA4204 را در P. aeruginosa که کد کننده یک پروتئین با سیگنال پپتاید و یک ناحیه COG2706 مرتبط با آنزیم 3-carboxy-cis, cis-muconate lactonizing بود را توصیف نمودیم. این ژن تولید ملکولهای سیگنال QS را تحت تاثیر قرار داد. ژن PA4203 در بالادست ژن PA4204 ، کد کننده یک پروتئین از نوع LysR-type مشابه با BenM و CatM در Acinetobacter spp میباشد. سیس- سیس موکونات یک ملکول تاثیر گذار بر روی BenM وCatM بوده، که با توجه به شباهت این دو پروتئین با پروتئین کد شده توسط PA4203 میتوان پیشنهاد نمود که ملکولی مشابه با سیس- سیس موکونات باید بر روی PA4203 تاثیر گذار بوده باشد و این ملکول احتمالا با غیر فعال کردن PA4204 تولید میشود. حذف ژن PA4203 بیان ژنهای PA4204 و mexGHI-opmD را تحت تاثیر قرار داد. علاوه براین بیان ژن PA4203 در موتانت PA4204 افزایش یافته بود. این یافته پیشنهاد میکند که تولیدات ژن PA4204 به عنوان تاثیر کننده روی پروتئین PA4203 میباشد. موتانت PA4203 قادر به تولید پایوسیانین و پایووردین نبود ولی درتولید سیدروفور ثانویه پایوکلین هیچگونه تفاوتی مشاهده نشد. موتانت PA4203 حساسیت بیشتری به آب اکسیژنه نشان داد. نتایج این تحقیق ژن PA4203 را به عنوان یک ژن جدید کنترل کننده بیان ژنهای PA4204، mexGHI-opmD و تولید فاکتورهای بیماریزایی از قبیل پایووردین معرفی مینماید.

کلمات کلیدی

, کوئوروم سنسینگ, Pseudomonas aeruginosa
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010135,
author = {طریقی, سعید},
title = {مروری بر Quorum sensing درP. aeruginosa ː نقش تنظیم کننده های جدید},
booktitle = {دهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران},
year = {2009},
location = {ایلام, ايران},
keywords = {کوئوروم سنسینگ، Pseudomonas aeruginosa},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر Quorum sensing درP. aeruginosa ː نقش تنظیم کننده های جدید
%A طریقی, سعید
%J دهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران
%D 2009

[Download]