پنجمین همایش دانشجویی علوم ورزشی , 2007-12-04

Title : ( تعیین فراوانی انواع صدمات و سبب شناسی آسیبهای ورزشی در میان اسکیت بازان نخبه کشور )

Authors: Seyyed Reza Attarzadeh Hosseini , خودستان , ساعتچیان ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

تعیین فراوانی انواع صدمات و سبب شناسی آسیب های ورزشی در میان اسکیت بازان نخبه کشور حسن خودستان- دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد وحید ساعتچیان- دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد دکتر مهرداد فتحی- عضو هیأت علمی دانشکدة تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه فردوسی دکتر سید رضا عطارزاده حسینی- عضو هیأت علمی دانشکدة تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه فردوسی چکیده کوتاه هدف از انجام این تحقیق توصیفی- میدانی تعیین فراوانی انواع صدمات و سبب شناسی آسیب های ورزشی در میان اسکیت بازان نخبه کشور می باشد. بدین منظور 54 نفر از مجموع 96 ورزشکار اعزامی از 18 استان شرکت کننده در مسابقات انتخابی تیم ملی(56 درصد) به عنوان نمونة آماری این تحقیق، پرسشنامه صدمات و سبب شناسی آسیب های ورزشی را که پیش تر روایی آن توسط چند تن از اساتید تائید شده بود، به طور کامل تکمیل کردند. به طور کلی سؤالات این پرسشنامه شامل سه بخش بود که بخش اول آن به خصوصیات فردی، سابقه ورزشی ورزشکار در رشته مورد نظر و میزان ساعات تمرین، بخش دوم به صدمات ورزشی اسکیت شامل: صدمات استخوانی، پوستی و عضلانی و مفصلی و بخش سوم به علل احتمالی در بروز آسیب ها اختصاص داشت. در پایان با استفاده از آمار توصیفی(فراوانی، فراوانی نسبی و درصد فراوانی نسبی) و استنباطی( مجذور کای و آزمون مجذور کای) داده های خام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد: آسیب های عضلانی، پوستی، مفصلی و استخوانی به ترتیب 6/38 و 6/46 و 5/10 و 3/4 درصد از کل فراوانی انواع آسیب در میان اسکیت بازان را به خود اختصاص داده است. اندام سر و تنه با 3/8 درصد پایین ترین و اندام تحتانی با 1/42 درصد بالاترین درصد فراوانی نسبی آسیب را در بر داشته است. مفصل زانو با 5/8 درصد به عنوان آسیب پذیرترین ناحیه بدن شناسایی شده است. آسیب سائیدگی با 5/34 درصد شایع ترین آسیب در میان اسکیت بازان و پارگی لیگامنت با صفر درصد، کمترین درصد فراوانی نسبی آسیب ها را به خود اختصاص داده است. دربارة سبب شناسی آسیب های ورزشی؛ از بین علل گوناگون در بروز آسیب ها، به ترتیب گرم نکردن پیش از شروع تمرینات، رعایت نکردن مسائل ایمنی، بیشترین علل احتمالی و عوامل روحی و روانی و انگیزه درونی و میل به پیروزی کمترین علل احتمالی در بروز و ایجاد آسیب ها گزارش شده است. واژه های کلیدی: سبب شناسی، آسیب های ورزشی، اسکیت و نخبه

Keywords

, واژه های کلیدی: سبب شناسی, آسیب های ورزشی, اسکیت و نخبه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010142,
author = {Attarzadeh Hosseini, Seyyed Reza and خودستان and ساعتچیان},
title = {تعیین فراوانی انواع صدمات و سبب شناسی آسیبهای ورزشی در میان اسکیت بازان نخبه کشور},
booktitle = {پنجمین همایش دانشجویی علوم ورزشی},
year = {2007},
location = {بابلسر, IRAN},
keywords = {واژه های کلیدی: سبب شناسی، آسیب های ورزشی، اسکیت و نخبه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین فراوانی انواع صدمات و سبب شناسی آسیبهای ورزشی در میان اسکیت بازان نخبه کشور
%A Attarzadeh Hosseini, Seyyed Reza
%A خودستان
%A ساعتچیان
%J پنجمین همایش دانشجویی علوم ورزشی
%D 2007

[Download]