پنجمین همایش دانشجویی علوم ورزشی , 2007-12-04

عنوان : ( تعیین رابطة همبستگی میان آزمون آمادگی هوازی بروس و پلة کوئین )

نویسندگان: سیدرضا عطارزاده حسینی , قالیباف طوسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین رابطة همبستگی میان آزمون آمادگی هوازی بروس و پلة کوئین مرتضی قالیباف طوسی نژاد- دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد بتول عرب نرمی- دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد دکتر سید رضا عطارزاده حسینی- عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده کوتاه این تحقیق از نوع همبستگی است و هدف آن تعیین رابطة همبستگی میان دو آزمون بروس(آزمایشگاهی) و پلة کوئین(میدانی) است. بدین منظور پس از فراخوان عمومی از بین دانشجویان داوطلب، 15 نفر دانشجوی دختر ورزشکار سالم و 15 نفر دانشجوی پسر ورزشکار سالم با دامنة سنی مشابه 24- 20 سال انتخاب شدند. سپس جهت تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی و تخمین سطح آمادگی هوازی با استفاده از دستگاه ترید میل با مارک تکنوجیم و دستگاه پله کوئین ویژة زنان و مردان تحت شرایط آزمایشگاهی کنترل شده، نخست از 15 نفر گروه دختران به ترتیب آزمون آزمایشگاهی بروس (8 نفر) و آزمون پلة کوئین (7 نفر) و از 15 نفر گروه پسران به ترتیب آزمون پلة کوئین (8 نفر) و آزمون آزمایشگاهی بروس (7 نفر) به عمل آمد و در روز دوم در شرایطی یکسان همین آزمون ها تکرار شد؛ با این تفاوت افرادی که روز اول در آزمون آزمایشگاهی بروس شرکت کرده بودند در روز دوم در آزمون پلة کوئین شرکت کردند و افرادی که در روز اول در آزمون پلة کوئین شرکت داشتند در روز دوم از آن ها آزمون آزمایشگاهی بروس به عمل آمد. در پایان داده ها جمع آوری شد و با استفاده از ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون رابطة همبستگی میان دو ردیف داده ها محاسبه و ضریب تشخیص آن ها تعیین و در نهایت از طریق آزمون ضریب همبستگی، فرضیة آماری به آزمایش گذاشته شد. نتایج این تحقیق نشان داد که رابطة همبستگی میان آزمون آزمایشگاهی آمادگی هوازی بروس و پلة کوئین معنادار است (01/0>P؛ 44/90=R2؛ 951/0=r). به عبارت دیگر، 44/90 درصد از کل واریانس نتایج هر آزمون ناشی از واریانس نتایج آزمون دیگر است. بر اساس نتایج این تحقیق جهت تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی و تخمین سطح آمادگی هوازی، آزمون میدانی پلة کوئین به عنوان جایگزین مناسبی برای آزمون آزمایشگاهی بروس معرفی می شود. واژه های کلیدی: رابطة همبستگی، آزمون آمادگی هوازی بروس و پلة کوئین

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: رابطة همبستگی, آزمون آمادگی هوازی بروس و پلة کوئین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010143,
author = {عطارزاده حسینی, سیدرضا and قالیباف طوسی},
title = {تعیین رابطة همبستگی میان آزمون آمادگی هوازی بروس و پلة کوئین},
booktitle = {پنجمین همایش دانشجویی علوم ورزشی},
year = {2007},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: رابطة همبستگی، آزمون آمادگی هوازی بروس و پلة کوئین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین رابطة همبستگی میان آزمون آمادگی هوازی بروس و پلة کوئین
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A قالیباف طوسی
%J پنجمین همایش دانشجویی علوم ورزشی
%D 2007

[Download]