کنفرانس فیزیک , 2008-08-08

عنوان : ( توزیع چندگانگی ذرات باردار در نابودی e e در انرژی مرکز جرمGeV57-54 و مقیاس KNO )

نویسندگان: علی قاسم پورنشلی , محمدابراهیم زمردیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توزیع چندگانگی ذرات باردار در نابودی در انرژی مرکز جرمGeV57-54 و مقیاس KNO

کلمات کلیدی

, توزیع چندگانگی ذرات باردار در نابودی در انرژی مرکز جرمGeV57, 54 و مقیاس KNO
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010150,
author = {قاسم پورنشلی, علی and زمردیان, محمدابراهیم},
title = {توزیع چندگانگی ذرات باردار در نابودی e e در انرژی مرکز جرمGeV57-54 و مقیاس KNO},
booktitle = {کنفرانس فیزیک},
year = {2008},
location = {یاسوج, ايران},
keywords = {توزیع چندگانگی ذرات باردار در نابودی در انرژی مرکز جرمGeV57-54 و مقیاس KNO},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توزیع چندگانگی ذرات باردار در نابودی e e در انرژی مرکز جرمGeV57-54 و مقیاس KNO
%A قاسم پورنشلی, علی
%A زمردیان, محمدابراهیم
%J کنفرانس فیزیک
%D 2008

[Download]