بین المللی علوم مهندسی, دوره (3), شماره (19), سال (2008-12) , صفحات (1-12)

عنوان : ( مطالعه دینامیک جریان ضربانی خون در مجرای تنگ شده )

نویسندگان: سیدمحمدرضا مدرس رضوی , سید حسین سیدین , پیمان باشی شهابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله جریان ضربانی خون در مجاری تنگ شده با استفاده از مدل سیال غیر نیوتنی تابع نمایی(Power Law) برای جریان با تقارن محوری شبیه سازی شده است. اثرات تنگ شدگی مجرای خون، گرفتگی شدید 75% بر دینامیک جریان سیال مورد مطالعه قرار گرفته و تغییرات میدان جریان برای سه عدد ومرسلی(پارامتر نوسان) مختلف بررسی شده است.

کلمات کلیدی

, جریان ضربانی, سیال غیر نیوتنی, عدد ومرسلی, تقارن محوری, تنش برشی دیواره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010152,
author = {مدرس رضوی, سیدمحمدرضا and سید حسین سیدین and باشی شهابی, پیمان},
title = {مطالعه دینامیک جریان ضربانی خون در مجرای تنگ شده},
journal = {بین المللی علوم مهندسی},
year = {2008},
volume = {3},
number = {19},
month = {December},
issn = {1018-7375},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {جریان ضربانی، سیال غیر نیوتنی، عدد ومرسلی، تقارن محوری، تنش برشی دیواره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه دینامیک جریان ضربانی خون در مجرای تنگ شده
%A مدرس رضوی, سیدمحمدرضا
%A سید حسین سیدین
%A باشی شهابی, پیمان
%J بین المللی علوم مهندسی
%@ 1018-7375
%D 2008

[Download]