مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2009-1) , صفحات (162-171)

عنوان : ( تعیین رفتار طبقه‌بندها با کلیشة تصمیم مبتنی بر مدل مخفی مارکوف )

نویسندگان: هادی صدوقی یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه رفتار طبقه بندها از دیدگاه بررسی خطاهای آنها و ارایه راه حل مناسب برای کاهش خطا و افزایش کارآیی طبقه بندها مورد توجه است. عملکرد ضعیف سیستم شناسایی به دلایل تعداد کم نمونه های یادگیر، نویز در داده ها، استفاده از ویژگی های شکننده به دلیل عدم آگاهی کامل و تسلط کافی بر نوع الگو و استفاده از عملگرهای نامناسب در تعیین پاسخ سیستم، کاهش نرخ شناسایی در تصمیم گیری نهایی را به دنبال دارد. با ارایه مدل مناسب آماری برای رفتار یا پاسخ یک سیستم شناسایی، می توان عملکرد سیستم شناسایی را بهبود داد. در این مقاله یک کلیشه تصمیم جدید که با استفاده از مدل مخفی مارکوف ایجاد می شود، رفتار نرون های یک شبکه عصبی پس انتشار خطا را، مدل می کند. در روش های موجود ارتباط بین نرون ها و تاثیر متقابل آنها در پاسخ به یک الگو مدنظر قرار نمی گیرد. ولی عملا نرون های یک شبکه عصبی یا اجزای یک طبقه بند، با هم بیان کننده عملکرد آن در قبال یک الگو هستند. بنابراین، با استفاده از یک کلیشه تصمیم جدید مبتنی بر مدل مخفی مارکوف، ارتباط بین نرون های شبکه عصبی و نحوه پاسخ آن به نمونه های یادگیر، مدل می گردد تا از آن در شناسایی الگوهای جدید استفاده شود. روش جدید در مدل کردن رفتار طبقه بند، در سه کاربرد شناسایی ارقام دست نویس فارسی، تشخیص ترافیک عادی در شبکه های اطلاع رسانی و شناسایی نوع وسیله نقلیه آزمون می شود و افزایش قابل توجهی در نرخ شناسایی طبقه بند به دست می دهد

کلمات کلیدی

, رفتار طبقه بندها, شناسایی الگو, کلیشه تصمیم, مدل مخفی مارکوف, شبکه عصبی پس انتشار خطا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010170,
author = {صدوقی یزدی, هادی},
title = {تعیین رفتار طبقه‌بندها با کلیشة تصمیم مبتنی بر مدل مخفی مارکوف},
journal = {مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران},
year = {2009},
volume = {6},
number = {2},
month = {January},
issn = {1682-3745},
pages = {162--171},
numpages = {9},
keywords = {رفتار طبقه بندها، شناسایی الگو، کلیشه تصمیم، مدل مخفی مارکوف، شبکه عصبی پس انتشار خطا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین رفتار طبقه‌بندها با کلیشة تصمیم مبتنی بر مدل مخفی مارکوف
%A صدوقی یزدی, هادی
%J مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران
%@ 1682-3745
%D 2009

[Download]