علوم و صنایع کشاورزی, سال (2007-5)

عنوان : ( مقایسه خواص تیغه های خاک ورزی بشقابی رایج در ایران با استفاده از یک مخزن خاک مقیاس کوچک آزمایشگاهی )

نویسندگان: محمدحسین عباسپور فرد , علیرضا دادخواه , باقر عمادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی و مقایسه خواص سایشی تیغه های بشقابی خاک ورز رایج در ایران تحت شرایطمختلف بافت خاکف رطوبت و سرعت حرکت تیغه ها در خاک انجام گرفت.

کلمات کلیدی

, سایش, مقاومت سایشی, ابزار بشقابی, خاکورزی, مخزن خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010173,
author = {عباسپور فرد, محمدحسین and دادخواه, علیرضا and عمادی, باقر},
title = {مقایسه خواص تیغه های خاک ورزی بشقابی رایج در ایران با استفاده از یک مخزن خاک مقیاس کوچک آزمایشگاهی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2007},
month = {May},
issn = {1029-4791},
keywords = {سایش، مقاومت سایشی، ابزار بشقابی، خاکورزی، مخزن خاک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه خواص تیغه های خاک ورزی بشقابی رایج در ایران با استفاده از یک مخزن خاک مقیاس کوچک آزمایشگاهی
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A دادخواه, علیرضا
%A عمادی, باقر
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2007

[Download]