اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , 2008-11-10

عنوان : ( اهمیت Quorum Sensing در فیزیولوژی و بیماریزایی Pseudomonas syringae )

نویسندگان: سعید طریقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

P. syringae یک باکتری پاتوژن گیاه با بیش از ۵۰ پاتووار می باشد. هر پاتووار میتواند میزبان یا میزبانان خاصی را آلوده کرده و علائم متنوعی شامل بلایت ها، لکه برگی ها و گال را ایجاد نمایند. توالی DNA ژنوم سه پاتووار P. syringae شامل پاتو وارهای phaseolicola، syringaeو tomato مشخص شده است، که بیانگر علاقه جامعه علمی برای بررسی خصوصیات این باکتری می باشد. همانند دیگر پروتئوباکتریهای گرم منفی، تعداد زیادی از سودوموناسها به منظور بقاء، کلونیزاسیون و تولید فاکتورهای بیماریزایی از همکاریهای سلول با سلول بهره میبرند. درک سلولهای باکتریایی از یکدیگر(cell- cell communication ) توسط تولید یک سری از مولکولهای سیگنال انجام می شود که عمدتاًN- acyl homoserin lactones هستند. P. syringae pv. syringae B728a از ظریق بیان ژن ahlI تولید N- (3-oxo- hexanoyl)- l- homoserin lactone (3-oxo-C6 HSL) میکند که این سیگنال سپس به پروتئین AhlR متصل شده و با تغییراتی که در ساختار پروتئین مزبور ایجاد می کند باعث تسهیل اتصال AhlR به ژنهای تحت کنترل خود شده ودر نهایت بیان یا عدم بیان گروهی از ژنها که عمدتاً در بیماریزایی و بقاء باکتری موثر هستند اتفاق می افتد. نتایج قبلی ما نشان داد که ژن PA4204 در Pseudomonas aeruginosa در توانایی سازگاری با شرایط محیطی و تولید سیگنالها نقش بسزایی ایفا میکند. بنابراین ژن Psyr_1712 در P. syringae pv. syringae B728a که همسانه ژن PA4204 در P. aeruginosa بود غیر فعال شد تا نقش این ژن بررسی گردد. موتانت بدست آمده کاهش چشمگیری در تولید 3-oxo-C6 HSL که تنها سیگنال شناخته شده در P. syringae است نشان داد. همچنین تولید سیدروفور پایووردین دراین موتانت افزایش نشان داد. Quantitative Real Time Reverse Transcriptase PCR (QRT-PCR) نشان داد که بیان ژن Psyr_1712 تحت کنترل Quorum Sensing (QS) بوده و به دلیل حضور یک توالی شیبه lux-boxes در بالادست Psyr_1711ما پیشنهاد می کنیم که هر دو ژن بخشی از چرخه QS در P. syringae باید باشند.

کلمات کلیدی

, Psyr_1712, Pseudomonas syringae, Quorum sensing
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010188,
author = {طریقی, سعید},
title = {اهمیت Quorum Sensing در فیزیولوژی و بیماریزایی Pseudomonas syringae},
booktitle = {اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {Psyr_1712; Pseudomonas syringae; Quorum sensing},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اهمیت Quorum Sensing در فیزیولوژی و بیماریزایی Pseudomonas syringae
%A طریقی, سعید
%J اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن
%D 2008

[Download]