اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , 2008-11-10

عنوان : ( نقش مسیر انتقال سیگنال جاسمونیک اسید در مقاومت گیاه برنج علیه قارچهای رایزوکتونیای بیماریزا )

نویسندگان: سعید طریقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسیر انتقال سیگنال اکتادکانوئیک یا جاسمونیک اسید نقش مهمی در .....

کلمات کلیدی

, رایزوکتونیا, برنج, مقاومت پایه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010190,
author = {طریقی, سعید},
title = {نقش مسیر انتقال سیگنال جاسمونیک اسید در مقاومت گیاه برنج علیه قارچهای رایزوکتونیای بیماریزا},
booktitle = {اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {رایزوکتونیا، برنج، مقاومت پایه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش مسیر انتقال سیگنال جاسمونیک اسید در مقاومت گیاه برنج علیه قارچهای رایزوکتونیای بیماریزا
%A طریقی, سعید
%J اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن
%D 2008

[Download]