رهیافت های سیاسی و بین المللی, شماره (11), سال (2007-12) , صفحات (13-35)

عنوان : ( رورتی و نفی نظریه معرفتی بازنمایی )

نویسندگان: سیدمحمدعلی تقوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقد سنت فلسفی غرب از افلاطون تا فلاسفه معاصر و بویژه «نظریه معرفتی بازنمایی» محور اصلی اندیشه فلسفی ریچارد رورتی است که وی را در کنار سایر فلاسفه پست‌مدرن قرار می‌دهد. ادعای بنیادین نظریه بازنمایی در اشکال گوناگون خود (اعم از متافیزیکی یا ماتریالیستی، فلسفی یا پوزیتیویستی) آن است که حقیقت عبارت است از منعکس نمودن دقیق واقعیات؛ و عقلانیت از طریق تطبیق با ذات جهان یا انسان حاصل می‌شود. اما رورتی معتقد است که که این نظریه کمکی به توضیح یک پدیده نمی‌کند، زیرا راهی برای سنجش تطبیق یک ادعا با واقعیت وجود ندارد. نقش زبان و مفهوم سازی که در قالب علائق و نیازهای یک جامعه خاص صورت می‌گیرد، مفهوم «شیء به ما هو شیء» را بی‌معنی می‌سازد و لذاست که ما باید از مفهوم حقیقت به معنای گزاره‌های منطبق با واقعیت دست بشوئیم. مطلقیت مفهوم شیء به ما هو شیء و حقیقت غیر تاریخمند اساساً آنها را غیرمفید می‌نماید، زیرا راهی برای بکار بستن آنها در زندگی واقعی وجود ندارد. در نقد نظریات رورتی گفته می‌شود که نفی کامل تطبیق با واقعیت به ایده‌آلیسم زبانی منجر می‌شود. بعلاوه، رورتی خود برای اثبات دعاوی خویش در حوزه‌های مختلف بنحوی به واقعیت بیرونی ارجاع می‌دهد. در پایان اشاره شده است که نظریات معرفتی رورتی، بر خلاف ادعای وی، عمدتاً در علوم انسانی و حوزه‌های هنجاری زندگی بشر مصداق دارد و نه در حوزه علوم طبیعی.

کلمات کلیدی

, رورتی, حقیقت, عینیت, عقلانیت, واقع و ظاهر, نظریه بازنمایی, نفی نظریه بازنمایی, تئوری تطابقی حقیقت, زبان, پست‌مدرنیسم, ایده‌آلیسم زبانی, پراگماتیسم, و بازتوصیف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010191,
author = {تقوی, سیدمحمدعلی},
title = {رورتی و نفی نظریه معرفتی بازنمایی},
journal = {رهیافت های سیاسی و بین المللی},
year = {2007},
number = {11},
month = {December},
issn = {1735-739x},
pages = {13--35},
numpages = {22},
keywords = {رورتی، حقیقت، عینیت، عقلانیت، واقع و ظاهر، نظریه بازنمایی، نفی نظریه بازنمایی، تئوری تطابقی حقیقت، زبان، پست‌مدرنیسم، ایده‌آلیسم زبانی، پراگماتیسم، و بازتوصیف کردن.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رورتی و نفی نظریه معرفتی بازنمایی
%A تقوی, سیدمحمدعلی
%J رهیافت های سیاسی و بین المللی
%@ 1735-739x
%D 2007

[Download]