تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, Year (2004-9)

Title : ( تحلیل نحوی - معنایی ساختمان بند ساده در زبان فارسی بر پایه دستور نقش گرای نظام مند هلیدی )

Authors: Reza Zomorrodian , Mohammad Reza Pahlavannezhad ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

این مقاله به توصیف شاختمان بند ساده بر اساس دستور نقش گرای نظام مند هلیدی می پردازد. در این دستور بند به عنوان واحد اصلی تحلیل در نظر گرفته می شود. هلیدی معتقد است تمام زبان ها بر اساس چهار فرانقش عمده عمل می کنند که عبارتند از: فرانقش بینافردی، فرانقش متنی، فرانقش منطقی، فرانقش تجربی که نحوه ادراک و مفهوم سازی وقایع جهان بیرون و جهان درون ذهن را نشان می دهد و تجارب ما را از جهان به صورت مجموعه فرایندهای هایی در دستور زبان نشان می دهد. عنصر فرایند که مهم ترین سازه جمله است ملاک تقسیم بندی معنایی جمله به شمار می رود و بر پایه آن جملات به فرایندهای مادی، ذهنی و رابطه ای تقسیم می شوند. این نوشته تنها بر پایه فررانقش تجربی به تحلیل سازه های جمله می پردازد.

Keywords

, دستور نقش گرای نظامند, ساختمان بند, فررانقش تجربی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010193,
author = {Zomorrodian, Reza and Pahlavannezhad, Mohammad Reza},
title = {تحلیل نحوی - معنایی ساختمان بند ساده در زبان فارسی بر پایه دستور نقش گرای نظام مند هلیدی},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2004},
month = {September},
issn = {1735-1596},
keywords = {دستور نقش گرای نظامند، ساختمان بند، فررانقش تجربی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل نحوی - معنایی ساختمان بند ساده در زبان فارسی بر پایه دستور نقش گرای نظام مند هلیدی
%A Zomorrodian, Reza
%A Pahlavannezhad, Mohammad Reza
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2004

[Download]