پنجمین همایش موتورهای درون سوز , 2007-11-20

عنوان : ( توسعه روش تهیه نقشه های عملکردی موتورهای اشتعال جرقه ای با توجه به استانداردهای مربوطه )

نویسندگان: رضا کارگر , سیدمحمدرضا مدرس رضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله مکانیزم و مشکلات روش تهیه نقشه های عملکردی موتور بر اساس استانداردهای مناسب ارائه گردید است. برای تهیه نقشه های عملکردی ابتدا پس از بررسی استانداردهای موجود در این زمینه، استاندارد ISO 1585، با توجه به همخوانی مناسب ضوابط آن با تجهیزات و توانمندی های آزمایشگاه تحقیقاتی موتور دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، به عنوان مبنا و مرجع انجام تست ها انتخاب گردید. در ضمن برای این کار موتور XU7GP/L3 در بستر تست با استفاده از دینامومتر تحت شرایط مختلف کارکردی قرار گرفت و داده های لازم برای تهیه نقشه های عملکردی ذخیره و ثبت گردید. به منظور پیمودن محدوده کارکرد و داده برداری، ابتدا از روش کنترل دریچه گاز - دور موتور استفاده شد.

کلمات کلیدی

, توسعه روش, نقشه های عملکردی , استانداردهای عملکرد, موتورهای اشتعال جرقه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010208,
author = {کارگر, رضا and مدرس رضوی, سیدمحمدرضا},
title = {توسعه روش تهیه نقشه های عملکردی موتورهای اشتعال جرقه ای با توجه به استانداردهای مربوطه},
booktitle = {پنجمین همایش موتورهای درون سوز},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توسعه روش، نقشه های عملکردی ، استانداردهای عملکرد، موتورهای اشتعال جرقه ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توسعه روش تهیه نقشه های عملکردی موتورهای اشتعال جرقه ای با توجه به استانداردهای مربوطه
%A کارگر, رضا
%A مدرس رضوی, سیدمحمدرضا
%J پنجمین همایش موتورهای درون سوز
%D 2007

[Download]