چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو , 2008-10-08

عنوان : ( اثر افزودنیهای ایتریم و لانتانیم بر خواص الکترونیکی نانوساختار اکسید ایندیم با استفاده از روش اسپری پایرولیز ومحاسبات اصول اولیه )

نویسندگان: محمد حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده – اثر افزودنیهای ایتریم و لانتانیم بر خواص الکترونیکی نانو ساختار اکسید ایندیم با استفاده از دو روش اسپری پایرولیز و تقریب چگالی موضعی(LDA+U) در چارچوب نظریه تابعی چگالی(DFT) مطالعه شده است. گاف انرژی بدست آمده از روش اسپری پایرولیز برای اکسید ایندیم،4.1 eV است که در اثر افزودنیهای ایتریم و لانتانیم به ترتیب به 4.3eV و 4.05eV افزایش و کاهش می یابد. گاف انرژی بدست آمده از نظریه تابعی چگالی برای اکسید ایندیم،1.43 eV است که در اثر افزودنیهای ایتریم و لانتانیم به ترتیب به 1.88eV و 1.24eV افزایش و کاهش می یابد. نتایج بدست آمده در توافق کامل با نتایج دیگران است.

کلمات کلیدی

, کلید واژه- نانو ساختار اکسید ایندیم, اسپری پایرولیز, نظریه تابعی چگالی, گاف انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010212,
author = {حسینی, محمد},
title = {اثر افزودنیهای ایتریم و لانتانیم بر خواص الکترونیکی نانوساختار اکسید ایندیم با استفاده از روش اسپری پایرولیز ومحاسبات اصول اولیه},
booktitle = {چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو},
year = {2008},
location = {کرمانشاه, ايران},
keywords = {کلید واژه- نانو ساختار اکسید ایندیم، اسپری پایرولیز، نظریه تابعی چگالی، گاف انرژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر افزودنیهای ایتریم و لانتانیم بر خواص الکترونیکی نانوساختار اکسید ایندیم با استفاده از روش اسپری پایرولیز ومحاسبات اصول اولیه
%A حسینی, محمد
%J چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو
%D 2008

[Download]