علوم کشاورزی و منابع طبیعی, سال (2007-5) , صفحات (134-143)

عنوان : ( بررسی ویژگیهای زیستی و بوم شناختی چنگر در تالابهای شمال ایران )

نویسندگان: حسین یزدان داد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده : در دهه اخیر تعداد جمعیت مهاجر زمستان گذران این گونه و میزان زیتوده آن در تالابهای سواحل جنوب دریای خزر رو به کاهش بوده است و تعداد جمعیت جوجه آور آن در این مناطق بسیار اندک است. ویژگیهای زیستی و بوم شناختی مورد مطالعه در سه منطقه تالابی انزلی، گمیشان و فریدونکنار بر روی 70 قطعه پرنده بررسی شده است. بررسی عادت غذایی چنگر نشان داد که این گونه همه چیز خوار است و عمدتا از گیاهان آبزی(54درصد) , نرمتنان و سنگریزه (46در صد) تغذیه می کند. نسبت طول روده به طول کل بدن6/3 محاسبه شده که بیانگررژیم غذایی گیاه خواری می باشد. بررسی میزان ذخیره چربی در نمونه های مورد مطالعه نشان داد 56 در صد از نمونه ها ذخیره چربی کم , 28در صد ذخیره چربی متوسط و16در صد ذخیره چربی زیاد دارند. این نتایج می تواندبیانگر عدم دسترسی این پرندگان به غذای کافی و مناسب در زیستگاه شان باشد. میانگین وزن لاشه این پرنده ها660-570 گرم برای نرها و ماده ها محاسبه شد. حدود 50 در صد از وزن لاشه این پرنده به عنوان گوشت , مصرف خوراکی دارد و50 درصد دیگر آن را پر و محتویات شکمی (ضایعات) در بر می گیرد. این گونه یکی از فراوانترین پرندگان آبزی است که در تالابهای شمال کشور شکار می شود و دارای ارزش خوراکی و تجارتی می باشد. بررسی شاخص های بوم شناختی مهم وموثر بر وضعیت زیستگاه این گونه , نظیر وسعت زیستگاه , عمق آب , گیاهان بن در آب و غوطه ور, میزان آلودگی ها همچنین فشار شکار مشخص کرد که تالابهای انزلی , گمیشان و فریدونکنار از لحاظ اوضاع بوم شناختی مناسب برای این پرنده به ترتیب در اولویت اول تا سوم قرار دارند.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی : چنگر , اکولوژی , تالاب , انزلی , گمیشان , فریدونکنار, ایران .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010222,
author = {یزدان داد, حسین},
title = {بررسی ویژگیهای زیستی و بوم شناختی چنگر در تالابهای شمال ایران},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2007},
month = {May},
issn = {1028-3099},
pages = {134--143},
numpages = {9},
keywords = {واژه های کلیدی : چنگر ; اکولوژی ; تالاب ; انزلی ; گمیشان ; فریدونکنار، ایران .},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ویژگیهای زیستی و بوم شناختی چنگر در تالابهای شمال ایران
%A یزدان داد, حسین
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2007

[Download]