مطالعات اسلامی, دوره (80), سال (2008-9) , صفحات (109-141)

عنوان : ( بررسی و ارزیابی روش شیخ طوسی در نقد رجال و آثار )

نویسندگان: رحیمه ببرکته شمشیری , مهدی جلالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محمد بن حسن طوسی (م460ق) صاحب سه کتاب مهم و اساسی در علم رجال شیعه است که دو کتاب به نامهای فهرست و رجال تألیف خود او و دیگری املاء وگزینش کتاب رجال کشی است که شیخ طوسی آن را اختیارالرجال نام نهاد. در هر یک از این آثار با توجه به اهداف نویسنده از تألیف آنها، نوع ارائه اطلاعات رجالی پیرامون راویان و اصحاب اصول و تصانیف با دیگری متفاوت است. نویسندگان مقاله حاضر در صددند روش شیخ طوسی را در ارایه اطلاعات نقدالرجالی (جرح و تعدیل اشخاص و ارزیابی اعتبار آثار آنان ) با توجه به دو کتاب فهرست و رجال او به دست آورده اند. نتیجه حاصل از این پژوهش چنین است که در پیش گرفتن شیوه مصلحتی، توجیه گر بخشی از روش و عملکرد محافظه کارانه شیخ در انعکاس آرای رجالی اوست.شیخ بنا بر عللی که در مقاله بررسی شده بسیاری از اطلاعات رجالی را ارایه نداده است.

کلمات کلیدی

, محمدبن حسن طوسی, الفهرست, الرجال, نقدالرجال, آثار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010231,
author = {ببرکته شمشیری, رحیمه and جلالی, مهدی},
title = {بررسی و ارزیابی روش شیخ طوسی در نقد رجال و آثار},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2008},
volume = {80},
month = {September},
issn = {1010-4992},
pages = {109--141},
numpages = {32},
keywords = {محمدبن حسن طوسی، الفهرست، الرجال، نقدالرجال، آثار.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و ارزیابی روش شیخ طوسی در نقد رجال و آثار
%A ببرکته شمشیری, رحیمه
%A جلالی, مهدی
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2008

[Download]