پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2007-08-31

Title : ( بررسی تاثیر شوری بر جوانه زنی در رشد گیاهچه گیاهان دارویی )

Authors: ALI REZA DADKHAH ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

جوانه زنی مهمترین و حساس ترین مرحله رشد یک گیاه محسوب می شود. جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه ها در اکثر مناطق به ویژه مناطق خشک و نیمه خشک در معرض تنش شوری هستند. بنابر این اثرات پتانسیل منفی ناشی از تنش شوری بر درصد جوانه زنی، سرعت تجمعی جوانه زنی و. شاخص بنیه بذر که سه عامل مهم در ارزیابی کیفیت بذر و مقاومت آن به تنش شوری می باشد، مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این آزمایش مطالعه و ارزیابی این صفات در شش گیاه دارویی تحت تنش شوری می باشد. در این تحقیق از آزمون های توصیه شده توسط اتحادیه بین المللی آزمون بذر() استفاده شد. در این آزمایش اثر سطوح مختلف شوری (0، 50، 150 و 250 میلی مول نمک های کلرور سدیم و کلرور کلسیم) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاهان گشنیز، زیره سبز، اسفرزه، ختمی، شوید و عدس کوهی مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش در ژرمیناتور در درجه حرارت روزانه 1 ±20 و شبانه 1±15 انجام شد. نتایج نشان داد که درصد جوانه زنی و میزان رشد گیاهچه ها با افزایش شوری بطور معنی داری کاهش یافت. همچنین نوع نمک ایجاد کننده پتانسیل منفی نیز بطور معنی داری جوانه زنی و رشد گیاهچه را تحت تاثیر قرار داد.

Keywords

, تنش شوری, جوانه زنی, گیاه دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010242,
author = {DADKHAH, ALI REZA},
title = {بررسی تاثیر شوری بر جوانه زنی در رشد گیاهچه گیاهان دارویی},
booktitle = {پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2007},
location = {شیراز, IRAN},
keywords = {تنش شوری، جوانه زنی، گیاه دارویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر شوری بر جوانه زنی در رشد گیاهچه گیاهان دارویی
%A DADKHAH, ALI REZA
%J پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2007

[Download]