علوم حدیث, دوره (49), شماره (50), سال (2009-3) , صفحات (29-46)

عنوان : ( انگاره تکرار نزول آیه )

نویسندگان: سهیلا پیروزفر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی فرضیه تکرار نزول آیات و رد آن

کلمات کلیدی

, تعدداسباب نزول, تکرار نزول, اسباب نزول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010243,
author = {پیروزفر, سهیلا},
title = {انگاره تکرار نزول آیه},
journal = {علوم حدیث},
year = {2009},
volume = {49},
number = {50},
month = {March},
issn = {1561-0098},
pages = {29--46},
numpages = {17},
keywords = {تعدداسباب نزول،تکرار نزول،اسباب نزول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انگاره تکرار نزول آیه
%A پیروزفر, سهیلا
%J علوم حدیث
%@ 1561-0098
%D 2009

[Download]