پ‍ژوهشهای مشاوره, دوره (1), شماره (2), سال (2006-7) , صفحات (49-69)

عنوان : ( اثر بخشی گروه درمانی معنوی مذهبی بر عزت نفس زندانیان مرد زندان مرکزی مشهد )

نویسندگان: حسین حسن آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده تحقیق حاضر به منظور بررسی تاًثیر گروه درمانی معنوی – مذهبی در افزایش عزت نفس زندانیان مرد زندان مرکزی مشهد صورت گرفته است.تعداد 24 نفر مددجو بر اساس ملاکها ی تحقیق انتخاب شده و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. گروه آزمایش یک دوره 15 جلسه ای گروه درمانی معنوی – مذهبی را طی کرد و گروه کنترل در معرض هیچ متغیر مستقلی قرار نگرفت .هر دو گروه در قبل ، بعد و یکماه بعد از اتمام درمان بوسیله آزمون راجرز مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج نشان دادکه همسو با فرضیه تحقیق پس از پایان درمان سطح عزت نفس گروه تحقیق بطور معناداری با گروه کنترل تفاوت داشت . همچنین میانگین عزت نفس گروه تحقیق بعد از اجرای متغیر مستقل نسبت به قبل از اجرا افزایش معناداری پیدا کرده بود

کلمات کلیدی

, گروه درمانی معنوی مذهبی , عزت نفس, زندانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010260,
author = {حسن آبادی, حسین},
title = {اثر بخشی گروه درمانی معنوی مذهبی بر عزت نفس زندانیان مرد زندان مرکزی مشهد},
journal = {پ‍ژوهشهای مشاوره},
year = {2006},
volume = {1},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-1634},
pages = {49--69},
numpages = {20},
keywords = {گروه درمانی معنوی مذهبی -عزت نفس- زندانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر بخشی گروه درمانی معنوی مذهبی بر عزت نفس زندانیان مرد زندان مرکزی مشهد
%A حسن آبادی, حسین
%J پ‍ژوهشهای مشاوره
%@ 2008-1634
%D 2006

[Download]