تازه های روان درمانی, دوره (13), شماره (49), سال (2008-12) , صفحات (105-115)

عنوان : ( اعتیاد زنان در گروه درمانی )

نویسندگان: حسین حسن آبادی , مریم محدثی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی گروه‌درمانی عقلانی-هیجانی‌ (الیس)و کاهش عود اعتیاد در زنان خود معرف به مراکز بهزیستی مشهد،طراحی شده است. طرح پژوهش از نوع شبه تجربی به صورت پیش آزمون و پس آزمون می‌باشد. بدین منظور از میان مراجعین به مرکز اجتماع درمان‌دار،42 آزمودنی با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند.قبل از شروع مداخله درمانی،پرسشنامه نگرشهای ناکارآمد (DAS) و پرسشنامه باورهای مرتبط با مصرف مواد به آنها ارائه شد. سپس گروه آزمایش به مدت 21 جلسه به صورت گروهی رویکرد درمانی عقلانی‌ هیجانی را دریافت نمودند و پس از پایان دوره گروه‌درمانی،پرسشنامه‌های مذکور مجددا توسط گروه آزمایش و گروه کنترل تکمیل شد.داده‌ها پس از گردآوری و با استفاده از روش‌ t مستقل مورد ارزیابی قرار گرفتند.نتایج آزمون‌ t نشان داد که نگرشهای ناکارآمد و باورهای‌ مرتبط با مصرف مواد در گروه آزمایش کاهش یافته است.بنابر این گروه‌درمانی عقلانی- هیجانی به طور معناداری موجب کاهش عود اعتیاد در زنان شده است.

کلمات کلیدی

, اثربخشی , گروه درمانی عقلانی هیجانی عود , زنان معتاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010271,
author = {حسن آبادی, حسین and مریم محدثی},
title = {اعتیاد زنان در گروه درمانی},
journal = {تازه های روان درمانی},
year = {2008},
volume = {13},
number = {49},
month = {December},
issn = {1028-4117},
pages = {105--115},
numpages = {10},
keywords = {اثربخشی - گروه درمانی عقلانی هیجانی عود - زنان معتاد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اعتیاد زنان در گروه درمانی
%A حسن آبادی, حسین
%A مریم محدثی
%J تازه های روان درمانی
%@ 1028-4117
%D 2008

[Download]