دانش و توسعه, دوره (15), شماره (25), سال (2009-1) , صفحات (1-30)

عنوان : ( مقایسه کارایی اقتصادی بانک های خصوصی و دولتی در ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی (فراگیر) داده ها (DEA) )

نویسندگان: محمدحسین حسین زاده بحرینی , علی اکبر ناجی میدانی , فرشته چمانه گیر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش کارایی در مؤسسات مالی که از مهمترین نهادهای اقتصادی هر کشوری به شمار می روند، یکی از اقدامات اساسی در مسیر توسعه اقتصادی کشورهاست. بررسی تطبیقی و محاسبه کارایی بانک های دولتی و خصوصی در ایران موضوع پژوهش حاضر است. در این تحقیق از روش تحلیل پوششی (فراگیر) داده ها (DEA)، که نوعی روش برنامه ریزی خطی می باشد، استفاده شده است. در این نوشتار سعی شده است که ضمن پرداختن به ساختار نظام بانکی در ایران، کارایی اقتصادی دو گروه بانک های خصوصی و دولتی، با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. در این تحلیل، از دو نگرش واسطه ای با رویکرد درآمدی و نگرش واسطه ای با رویکرد ارزش افزوده استفاده می کنیم. محاسبه کارایی با استفاده از رویکرد نخست نشان می دهد که کارایی اقتصادی بانک های دولتی بیشتر از بانک های خصوصی است که علت آن نیز پایین بودن میزان کارایی تخصیصی بانک های خصوصی به دلیل تازه تأسیس بودن و نیز دیدگاه های مدیریتی متفاوت این نوع بانک ها در استفاده از نهاده های تولید است. در نگرش دوم، ملاحظه می شود که کارایی اقتصادی بانک های خصوصی بیشتر از بانک های دولتی است و علت اصلی آن بالا بودن میزان کارایی فنی در این بانک ها است. در انتها نتیجه گیری می شود که به دلیل عملکرد نسبتاً رضایت بخش بانک های خصوصی و نیز ابلاغ بند های ذیل اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی برخی از بانک های دولتی، لازم است که به منظور کارآمد تر شدن سیستم بانکی کشور زمینه برای حضور بانک های خصوصی فراهم تر شود تا عرصه رقابت میان دو گروه بانک ها، ارتقای سطح کیفیت و کارایی اقتصادی آنها امکان پذیر گردد.

کلمات کلیدی

, کارایی فنی, کارایی تخصیصی, کارایی اقتصادی یا کارایی کلی, تحلیل پوششی(فراگیر) داده ها, نگرش واسطه ای با رویکرد درآمدی, نگرش واسطه ای با رویکرد ارزش افزوده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010276,
author = {حسین زاده بحرینی, محمدحسین and ناجی میدانی, علی اکبر and چمانه گیر, فرشته},
title = {مقایسه کارایی اقتصادی بانک های خصوصی و دولتی در ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی (فراگیر) داده ها (DEA)},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2009},
volume = {15},
number = {25},
month = {January},
issn = {2008-1456},
pages = {1--30},
numpages = {29},
keywords = {کارایی فنی، کارایی تخصیصی، کارایی اقتصادی یا کارایی کلی، تحلیل پوششی(فراگیر) داده ها، نگرش واسطه ای با رویکرد درآمدی، نگرش واسطه ای با رویکرد ارزش افزوده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه کارایی اقتصادی بانک های خصوصی و دولتی در ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی (فراگیر) داده ها (DEA)
%A حسین زاده بحرینی, محمدحسین
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%A چمانه گیر, فرشته
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2009

[Download]