همایش بین المللی آموزش و یادگیری غیر رسمی , 2008-04-30

عنوان : ( فرایند مدیریت دانش درنظام آموزشی غیر رسمی دانشگاه ها بر اساس نظریه نوناکا وتاکوچی )

نویسندگان: احمد لطیفیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله حاضر در ابتدا به تشریح مدیریت دانش و فرایند آن پرداخته و سپس ضرورت واهمیت آنرا درنظام آموزشی غیر رسمی دانشگاه ها بر اساس نظریه نوناکا وتاکوچی را مورد توجه قرار می دهد . هر چند در سالهای اخیر، مدیریت دانش از شهرت زیادی، بخصوص در بخش آموزش و تجارت، برخوردار گردیده است، اما هنوز در ارتباط با نظام آموزشی غیر رسمی دانشگاه ها و به کارگیری آن ، ابهاماتی وجود دارد. این مقاله به دنبال ارائه اثربخش‌ترین راهکارهای آشنایی دانشگاه ها با مفهوم مدیریت دانش بوده تا از آن طریق بتوان به بهترین شکل آنرا درانواع آموزشی غیر رسمی دانشگاه ها بکار گرفت. در این راستا فرایند خلق و تسهیم دانش در سازمان های آموزشی به ویژه دانشگاه بیان می گردد و مراحل فرایند تبدیل دانش از طریق مدیریت نظام آموزشی غیر رسمی دانشگاه ها که از دانش و نفوذ بیشتری بمنظور تغییر ادراک و رفتار افراد برخوردارند، صورت پذیرد. .

کلمات کلیدی

, کلید واژگان: مدیریت دانش, دانش, دانش صریح, دانش ضمنی, نظریه نوناکا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010300,
author = {لطیفیان, احمد},
title = {فرایند مدیریت دانش درنظام آموزشی غیر رسمی دانشگاه ها بر اساس نظریه نوناکا وتاکوچی},
booktitle = {همایش بین المللی آموزش و یادگیری غیر رسمی},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کلید واژگان: مدیریت دانش، دانش،دانش صریح،دانش ضمنی، نظریه نوناکا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فرایند مدیریت دانش درنظام آموزشی غیر رسمی دانشگاه ها بر اساس نظریه نوناکا وتاکوچی
%A لطیفیان, احمد
%J همایش بین المللی آموزش و یادگیری غیر رسمی
%D 2008

[Download]