نظریه اقتصاد اسلامی و عملکرد اقتصاد ایران , 2003-12-24

عنوان : ( توازن اقتصادی از دیدگاه اسلام و عملکرد اقتصاد ایران )

نویسندگان: علی اکبر ناجی میدانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر پا داشتن عدالت اقتصادی در جامعه را می توان مهمترین وظیفه و مسئولیت اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام محسوب نمود که بر دو پایة زیراستوار است: 1)رفع محرومیت و ایجاد رفاه عمومی 2)ایجاد توازون در ثروتها و درآمدها. از نگاه مکتب متعالی اسلام ، عدل و عدالت همدوش توحید ، رکن معاد ، هدف از تشریع نبوت ، انگیزه اصلی رسالت پیامبران ، فلسفه زعامت و امامت ، مقیاس سلامت اجتماعی و یکی از اصول اساسی مکتب اقتصادی اسلام ونیز از مهمترین معیارها و شاخصه های اسلامی بودن اقتصاد یک جامعه محسوب می‌گرددکه به هیچ وجه بر سرآن نمی توان معامله کرد. در این مقاله، با استفاده از دو شاخص مختلف ازشاخص های توزیع درآمد، یعنی ضریب جینی، و نسبت سهم دهک اول درآمدی به دهک دهم، روند نابرابری های درآمدی در ایران اسلامی بررسی و برآن اساس، میزان توفیق نظام اسلامی در برقراری توازن اقتصادی، تحلیل گردیده است. بررسیها حکایت ازآن داردکه عدالت توزیعی در ایران، طی سالهای پس از انقلاب بهبود نسبی یافته است، اگرچه در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان، شکاف درآمدی همچنان بسیار بالا است.

کلمات کلیدی

, ضریب جینی, نابرابری, اقتصاد اسلامی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010307,
author = {ناجی میدانی, علی اکبر},
title = {توازن اقتصادی از دیدگاه اسلام و عملکرد اقتصاد ایران},
booktitle = {نظریه اقتصاد اسلامی و عملکرد اقتصاد ایران},
year = {2003},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ضریب جینی، نابرابری، اقتصاد اسلامی، ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توازن اقتصادی از دیدگاه اسلام و عملکرد اقتصاد ایران
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%J نظریه اقتصاد اسلامی و عملکرد اقتصاد ایران
%D 2003

[Download]