کنگره بین المللی حقوق پژشکی , 2007-11-14

Title : ( مسئولیت کیفری متصدیان پزشکی )

Authors: Seyed Hossein Hosseini ,

Citation: BibTeX | EndNote

تعیین مسئولیت کیفری متصدیان امور پزشکی فرع بر تشخیص مصادیق افراد شاغل در حرفه پزشکی و سایر حرف وابسته می باشد. لازم است این امور در مقررات کیفری نیز مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است اقدام اجتماع شرایط قانونی باعث منتفی شدن تعقیب کیفری می شود. در حالی که قوانین خاص پزشکی امکان تشخیص مسئولیت متصدیان امور پزشکی را فراهم نموده، در قلمرو مسئولیت کیفری به این امور به نحو مطلوب توجه نشده است، زیرا مسئولیت کیفری متصدیان امور پزشکی به دو دسته تقسیم می شود. مسئولیت کیفری عام و مسئولیت کیفری خاص. مسئولیت اخیر منوط به آن است که میان قوانین کیفری و قوانین خاص پزشکی هماهنگی لازم وجود داشته باشد.

Keywords

, متصدیان امور پزشکی, حرف پزشکی, مسئولیت کیفری عام, مسئولیت کیفری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010309,
author = {Hosseini, Seyed Hossein},
title = {مسئولیت کیفری متصدیان پزشکی},
booktitle = {کنگره بین المللی حقوق پژشکی},
year = {2007},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {متصدیان امور پزشکی، حرف پزشکی، مسئولیت کیفری عام، مسئولیت کیفری خاص},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مسئولیت کیفری متصدیان پزشکی
%A Hosseini, Seyed Hossein
%J کنگره بین المللی حقوق پژشکی
%D 2007

[Download]