علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (17), شماره (1), سال (2010-4) , صفحات (129-143)

عنوان : ( ارزیابی یکنواختی توزیع آب حاصله از دستگاه آبیاری سنترپیوت اصلاح شده جهت آبیاری با شدت متغییر در امتداد بال آبیاری )

نویسندگان: ابوطالب هزار جریبی , حسین شریفان , حسین انصاری , برهان سهرابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربرد آب با شدت متغیر در امتداد بال آبیاری دستگاه سنترپیوت می‌تواند از طریق سیستم‌های کنترل شدت آبیاری حاصل گردد، اما حصول راندمان آبیاری رضایت بخش نیازمند توزیع یکنواخت آب در مناطقی با شدت آبیاری مشابه است. در این پژوهش یکنواختی توزیع آب حاصله از دستگاه آبیاری سنترپیوت اصلاح شده که قادر به ایجاد مقادیر مختلف عمق آب آبیاری در جهت‌های موازی (در امتداد بال آبیاری) و عمود بر سنترپیوت بود، مورد ارزیابی قرار گرفت. یکنواختی توزیع آب در سه سرعت حرکت مختلف سنترپیوت و هفت سطح متفاوت ضربان شیر مغناطیسی در جهت‌های موازی و عمود بر سنترپیوت محاسبه گردید. نتایج نشان داد که سنترپیوت اصلاح شده قادر است آب را در محدوده قابل قبولی از یکنواختی (82 تا 96 درصد) توزیع نماید. همچنین یکنواختی توزیع آب با افزایش سطح ضربان شیرهای مغناطیسی و کاهش سرعت حرکت سنترپیوت افزایش یافت.

کلمات کلیدی

, سنترپیوت, آبیاری با شدت متغییر, یکنواختی توزیع آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010318,
author = {ابوطالب هزار جریبی and شریفان, حسین and انصاری, حسین and برهان سهرابی},
title = {ارزیابی یکنواختی توزیع آب حاصله از دستگاه آبیاری سنترپیوت اصلاح شده جهت آبیاری با شدت متغییر در امتداد بال آبیاری},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2010},
volume = {17},
number = {1},
month = {April},
issn = {1028-3099},
pages = {129--143},
numpages = {14},
keywords = {سنترپیوت، آبیاری با شدت متغییر، یکنواختی توزیع آب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی یکنواختی توزیع آب حاصله از دستگاه آبیاری سنترپیوت اصلاح شده جهت آبیاری با شدت متغییر در امتداد بال آبیاری
%A ابوطالب هزار جریبی
%A شریفان, حسین
%A انصاری, حسین
%A برهان سهرابی
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2010

[Download]