دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد, دوره (2), سال (2008-7) , صفحات (3-10)

عنوان : ( مطالعه اثرات بالینی تزریق داخل رحمی Cephapirin Benzathine در درمان اندومتریت گاوهای شیری هلشتاین )

نویسندگان: مسعود طالب خان گروسی , محمد رشتی باف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اندومتریت یکی از عفونت های رحمی است که باعث کاهش کارآیی سیستم تولید مثل گاو می شود. هدف از این بررسی، ارزیابی تزریق داخل رحمی Cephaprin Benzathine در درمان گاوهای مبتلا به آندومتریت می باشد. تعداد 150 رأس گاو شیری نژاد هلشتاین مبتلا به آندومتریت بالینی، بـطور تصـادفی در 2 گروه آزمایشی مورد ارزیابی قرار گرفتند. تعداد 100 رأس از این دامها در گروه درمان، یک لوله پماد حاوی 500 میلی گرم Cephaprin Benzathine بصورت تزریق داخل رحمی دریافت نمودند. پنجاه رأس گاو مبتلا در گروه شاهد قرار گرفتند. حداقل روزهای شیر دهی گاوها 110 روز بود. گاوها در اولین فحلی پس از درمان به منظور ارزیابی ترشحات رحمی، مورد معاینه قرار گرفتند. گـاوهای مبتلا (62رأس، 62درصد) به آندومـتریت در گروه درمان بـطور معنـی داری با تـزریق داخـل رحمی Cephapirin Benzathine از نظر بالینی درمان شدند (.(P<0.005میزان آبستنی پس از درمان بطور قابل توجهی افزایش یافت P<0.95)). اختلاف معنی داری در مورد ترشحات رحمی و روزهای شیردهی در بین گروه های شاهد و کنترل مشاهده نشد. تزریق داخل رحمی Benzathine Cephapirin برای درمان گـاوهای مبتلا به اندومتـریت توصیـه می شود.

کلمات کلیدی

, اندومتریت, سفاپیرین بنزاتین, داخل رحمی, گاوهای شیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010346,
author = {طالب خان گروسی, مسعود and محمد رشتی باف},
title = {مطالعه اثرات بالینی تزریق داخل رحمی Cephapirin Benzathine در درمان اندومتریت گاوهای شیری هلشتاین},
journal = {دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد},
year = {2008},
volume = {2},
month = {July},
issn = {028X-2008},
pages = {3--10},
numpages = {7},
keywords = {اندومتریت، سفاپیرین بنزاتین، داخل رحمی، گاوهای شیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه اثرات بالینی تزریق داخل رحمی Cephapirin Benzathine در درمان اندومتریت گاوهای شیری هلشتاین
%A طالب خان گروسی, مسعود
%A محمد رشتی باف
%J دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
%@ 028X-2008
%D 2008

[Download]