بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین , 2008-02-17

Title : ( بررسی افت سطح سطح آبهای زیرزمینی و تاثیرات آن در دشت نیشابور )

Authors: Gholam Reza Lashkaripour , Mohammad Ghafoori , رمضان کاظمی گلیان , Mehdi Damshenas ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

دشت نیشابور یکی از مهمترین دشت های استان خراسان رضوی است. در دهه های اخیر برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی این دشت سبب فشار زیادی بر آبخوان دشت شده است. آثار افت سطح آب زیرزمینی بصورت نشست زمین، افت کیفی آب و کاهش آبدهی چاهها در قسمتهایی از دشت گزارش شده است. آثار نشست بصورت شکافها و ترک هایی در سطح زمین مشاهده گردیده و باعث بروز مشکلاتی برای زمین های کشاورزی، جاده ها و دیگر سازه‌های ساخته‌شده در نزدیکی این ترک ها شده است. در این مقاله افت سطح آب و تاثیرات آن در دشت مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین جهت بررسی نوع خاکهایی که نشست در آن رخ داده، سه حلقه چاه دستی جهت تعیین پروفیل خاک همراه با آزمایشات بر جا حفر گردیده است. همچنین برای اندازه‌گیری میزان دقیق نشت از داده های ثبت شده در ایستگاه دائم GPS مستقر در ایستگاه هواشناسی نیشابور نیز استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که نشست در قسمت هایی از دشت رخ داده که برداشت از آبخوان زیاد بوده. خاک تشکیل دهنده آبخوان بیشتر از نوع CL و ML براساس طبقه بندی متحد است

Keywords

نشست زمین؛ افت سطح آب زِیرزمِنی؛ نیشابور؛ دشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010348,
author = {Lashkaripour, Gholam Reza and Ghafoori, Mohammad and رمضان کاظمی گلیان and Damshenas, Mehdi},
title = {بررسی افت سطح سطح آبهای زیرزمینی و تاثیرات آن در دشت نیشابور},
booktitle = {بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین},
year = {2008},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {نشست زمین؛ افت سطح آب زِیرزمِنی؛ نیشابور؛ دشت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی افت سطح سطح آبهای زیرزمینی و تاثیرات آن در دشت نیشابور
%A Lashkaripour, Gholam Reza
%A Ghafoori, Mohammad
%A رمضان کاظمی گلیان
%A Damshenas, Mehdi
%J بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
%D 2008

[Download]