علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (2), سال (2008-4) , صفحات (171-181)

عنوان : ( طراحی و ارزیابی نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم در شمپاش ها )

نویسندگان: محمدامین دانشجو , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , مهدی آرین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در حال حاضر در ایران برای سنجش قطرات سم از روشهای دستی که بسیار وقت گیر و کم دقت هستند، استفاده می شود. در این مقاله، نرم افزاری ارائه و ارزیابی شده است که به کمک روشهای پردازش تصویر، سنجش های لازم شامل محاسبه سطح هر لکه، قطر واقعی هر قطره، قطر های میانه عددی و حجمی، درصد پوشش قطرات و یکنواختی پاشش را انجام می دهد. در ارزیابی هایی که از نرم افزار به عمل آمد، مشخص شد که بیشینه خطا مربوط به قطرات کوچک با حدود 10 درصد خطا و کمینه آن مربوط به قطرات بزرگ با کمتر از 1 درصد است. مهمترین علت بروز خطا مربوط به مشخصه ذاتی نمایش تصاویر دیجیتالی از طریق پیکسل ها و پله ای بودن لبه لکه ها بدلیل شکل مربعی پیکسل ها است. علی رغم این مقدار خطا، این نرم افزار در مقایسه با دیگر روشهای دستی و رایانه ای مقایسه شده، از سرعت و دقت به مراتب بالاتری برخوردار بود. در حال حاضر مهمترین محدودیت این نرم افزار در عدم تشخیص لکه های بهم چسبیده بصورت هوشمنداست که سبب می شود چنین لکه هایی را بعنوان یک لکه منظور کند.

کلمات کلیدی

, اندازه گیری لکه, پردازش تصویر, کاغذ حساس به آب, اندازه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010364,
author = {دانشجو, محمدامین and عباسپور فرد, محمدحسین and آق خانی, محمدحسین and آرین, مهدی},
title = {طراحی و ارزیابی نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم در شمپاش ها},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2008},
volume = {22},
number = {2},
month = {April},
issn = {1029-4791},
pages = {171--181},
numpages = {10},
keywords = {اندازه گیری لکه، پردازش تصویر، کاغذ حساس به آب، اندازه قطرات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی و ارزیابی نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم در شمپاش ها
%A دانشجو, محمدامین
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A آق خانی, محمدحسین
%A آرین, مهدی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2008

[Download]