علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (2), سال (2009-2) , صفحات (77-86)

عنوان : ( جداسازی کلونینگ و بررسی بیان موقت ژن sat ازگیاه شقایق الی فرا papaver soomniferom )

نویسندگان: بهمن حسینی خلیفانی , هاله هاشمی سهی , فرج اله شهریاری احمدی , سیدحسن مرعشی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده آلکالوئیدهای بنزوایزوکوئینی گروه متنوعی ازترکیبات ازت دار هستند که در 20 درصد گونه های گیاهی یافت می شوند. در مهندسی متابولیک جداسازی ژنهای مؤثر در بیوسنتز مرفین opium poppy و تولید آلکالوئیدهای ویژه دارای اهمیت می باشد. آنزیم SAT تبدیل آلکالوئید سالوتاردینول به سالوتاردینول -7 آُ- استات که پیش ماده اولیه تبائین در مسیر بیوسنتزی مرفین به شمار می آید را عهده دار می باشد. در این مطالعه ژن کدکننده آنزیم SAT با استفاده از آغازگرهای مبتنی بر توالی ژن در بانکهای اطلاعاتی از گیاهان شقایق الی فرا رقم Rence جدا گردید. سپس در ناقلهای کلونینگ و ناقل بیانی تحت کنترل پیش برنده CaMV35S کلون گردید. نتایج کلونینگ این ژن با استفاده ازروشهای مختلف مولکولی هضم آنزیمی و PCR تأیید گردید. بیان موقت ژن sat با استفاده از روش آگرواینفیلتراسیون، منجر به تولید مرفین و کدئین و پاپاورین در برگهای تراریخت شده با ژن sat در مقایسه با برگهای غیرتراریخت گردید.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: آلکالوئیدهای بنزوایزوکوئینی, سالوتاردینول-7-اُ- استیل ترانسفراز, opium poppy
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010368,
author = {حسینی خلیفانی, بهمن and هاله هاشمی سهی and شهریاری احمدی, فرج اله and مرعشی, سیدحسن},
title = {جداسازی کلونینگ و بررسی بیان موقت ژن sat ازگیاه شقایق الی فرا papaver soomniferom},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2009},
volume = {22},
number = {2},
month = {February},
issn = {1029-4791},
pages = {77--86},
numpages = {9},
keywords = {کلمات کلیدی: آلکالوئیدهای بنزوایزوکوئینی، سالوتاردینول-7-اُ- استیل ترانسفراز، opium poppy},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جداسازی کلونینگ و بررسی بیان موقت ژن sat ازگیاه شقایق الی فرا papaver soomniferom
%A حسینی خلیفانی, بهمن
%A هاله هاشمی سهی
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%A مرعشی, سیدحسن
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2009

[Download]